🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Sve što treba da znate o oportunitetu u krivičnom pravu
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
14/10/2023
-
5
minuta

Sve što treba da znate o oportunitetu u krivičnom pravu

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/oportunitet-u-krivicnom-pravu
Sadržaj:

U krivičnom pravu, "oportunitet" predstavlja odlaganje krivičnog gonjenja. Ovaj institut je definisan članom 283 Zakonika o krivičnom postupku.Oportunitet omogućava tužilaštvu da se odluči za fleksibilniji pristup od standardnog suđenja. Umesto klasičnog gonjenja, u određenim situacijama osumnjičeni može izvršiti posebne obaveze kako bi izbegao sudski postupak. Ovaj pristup često ubrzava proceduru, naročito kod manje ozbiljnih prekršaja.

Čemu služi oportunitet?

Oportunitet je savremeni mehanizam u krivičnom pravu, osmišljen kako bi pravosudni sistem bio efikasniji i kako bi omogućio bolje rešenje kako za sud, tako i za samog prestupnika.

Kada osoba počini svoj prvi krivični prekršaj, umesto da se odmah suoči sa tradicionalnim sudskim gonjenjem, tužilaštvo ima mogućnost da odbaci krivičnu prijavu, ali pod određenim uslovima. Ova praksa je značajna jer doprinosi bržem rešavanju slučajeva, smanjujući pri tome pritisak na sudski sistem.

Jedna od najvećih prednosti oportuniteta je šansa koja se pruža osumnjičenima da preuzmu odgovornost i isprave svoje greške bez da imaju trajni dosije koji bi mogao negativno uticati na njihovu budućnost. To je prilika za osobe da pokažu iskrenu želju za popravkom, bez straha od dugotrajnih posledica krivičnog zapisa.

Ovim pristupom, fokus je usmeren na rehabilitaciju i ponovno uključivanje pojedinca u društvo. Cilj je postizanje optimalnog balansa između zaštite interesa zajednice, prava žrtava i pružanja prilike osumnjičenima za konstruktivan ishod.

Obaveze u okviru oportuniteta

Oportunitet je u suštini šansa koja se pruža prestupniku da, umesto da se suoči s potpunim pravosudnim procesom, preduzme određene korake kako ne bi došlo do krivičnog gonjenja. Umesto krivičnog gonjenja prestupnik ima priliku da nadoknadi štetu koju je napravio, plati propisanu kaznu i pokaže želju da popravi svoje ponašanje.

 • Naknada Štete: Ova obaveza je često postavljena kada je žrtva pretrpela neku vrstu materijalne štete, bilo da je to zbog krađe, oštećenja imovine ili fizičke povrede. Osumnjičeni mora da nadoknadi tu štetu, bilo direktnim plaćanjem ili dogovorom o isplati na rate.
 • Uplata Novčanog Iznosa na Javne Račune: Novčane kazne koje idu direktno u državni budžet ili na druge javne račune koriste se za humanitarne ili druge javne svrhe. 
 • Edukativni i Rehabilitacioni Programi: Osumnjičeni može biti obavezan da pohađa kurseve ili terapijske programe. Na primer, osobe uhvaćene pod uticajem alkohola ili droga možda će morati da pohađaju programe odvikavanja.
 • Društveno koristan rad: Nekim osumnjičenima može se naložiti da odsluže određeni broj sati rada u korist zajednice, poput čišćenja javnih površina, rad u socijalnim ustanovama ili pomaganje u lokalnim projektima.
 • Javno izvinjenje: Za neke prestupe, javno izražavanje kajanja može biti snažan korak ka ispravljanju. U ovim slučajevima, osumnjičeni se može obavezati da se javno izvini žrtvi ili zajednici, pogotovo ako je došlo do povrede ugleda i časti.
 • Posebni tretmani: U zavisnosti od prirode prekršaja, osumnjičeni može biti upućen na posebne tretmane, kao što su psihosocijalni tretmani za one koji pokazuju nasilničko ponašanje ili programi za odvikavanje od zavisnosti.
 • Ispunjavanje prethodnih sudskih odluka: Ako osumnjičeni već ima neizvršene obaveze prema sudu, oportunitet može uključivati zahtev da se te obaveze ispoštuju.
rehabilitacija od narkotika i alkohola može biti jedan od uslova za oportunitet

Uslovi za primenu oportuniteta

Da bi se u praksi koristio oportunitet, moraju se ispuniti određeni kriterijumi:

Vrsta Krivičnog Dela:

Oportunitet se može razmatrati samo za krivična dela za koja je zakonom predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina. Za ozbiljnije prekršaje, koji sa sobom nose duže kazne, oportunitet nije opcija.

Obostrani Dogovor:

Ključni element primene oportuniteta je saglasnost. To znači da i tužilaštvo i osumnjičeni moraju biti na istoj strani i postići sporazum o uslovima. Bez volje i spremnosti oba učesnika da sarađuju, primena oportuniteta nije moguća.

Bez obostranog dogovora, do primene oportuniteta ne može doći

Procedura primene oportuniteta

Procedura primene oportuniteta uključuje nekoliko koraka:

Oportunitet je specifičan pravni mehanizam koji omogućava alternativno rešenje krivičnih slučajeva bez klasičnog suđenja. Procedura njegove primene se sastoji iz sledećih faza:

 1. Pokretanje Inicijative:

Početak ove procedure može biti rezultat predloga tužilaštva ili osumnjičenog (ili njegovog pravnog zastupnika). Na ovom koraku je bitno da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično delo koje je pogodno za primenu oportuniteta.

 1. Faza Pregovaranja:

Nakon inicijative, slede pregovori između tužilaštva i osumnjičenog (ili njegovog branioca). U ovoj fazi se diskutuje o potencijalnim obavezama koje bi osumnjičeni trebao da ispuni kako bi izbegao suđenje. Advokati osumnjičenih često nastoje da osiguraju što povoljnije uslove za svoje klijente.

 1. Realizacija Dogovorenih Obaveza:

Kada se postigne dogovor, osumnjičeni je dužan da u roku, koji ne može preći godinu dana, ispuni sve dogovorene obaveze. To može uključivati plaćanje novčane kazne, odsluženje društveno korisnog rada, pohađanje rehabilitacionih programa ili neki drugi dogovoreni zadatak.

 1. Završna Odluka Tužilaštva:

Po isteku roka i nakon provere da li su obaveze ispunjene, tužilaštvo donosi odluku. Ako je osumnjičeni uspešno ispunio sve obaveze, tužilaštvo će odbaciti krivičnu prijavu i neće biti suđenja. Ako obaveze nisu ispunjene ili su delimično ispunjene, tužilaštvo može odlučiti da pokrene krivični postupak.

Osumnjičeni je dužan da u roku, koji ne može preći godinu dana, ispuni sve dogovorene obaveze poput socijalnog rada

Opravdanost primene i praksa

Institut sporazuma o priznanju krivičnog dela, dok donosi određene prednosti u brzini i efikasnosti pravosudnog sistema, nailazi i na određene prepreke i dileme u praksi:

 1. Motivacija okrivljenog da prizna: Dok je osnovni razlog često želja za blažom kaznom, u pritvorskim predmetima, često se javlja motivacija za ukidanjem pritvora. To može dovesti do situacije gde neko prizna krivično delo čak i ako ga nije izvršio, bilo da zaštiti nekog drugog ili da izbegne pritvor.
 2. Uloga suda u potvrđivanju sporazuma: Trenutno, sudovi proveravaju samo da li je dogovorena kazna u skladu sa zakonom, ali ne procenjuju da li kazna zaista odgovara težini krivičnog dela ili ličnosti okrivljenog. To može dovesti do nesrazmera između kazne i stvarne prirode i težine dela.
jedna od glavnih motivacija je izbegavanje zatvora i ograničenje slobode

Opertunitet naspram priznanja krivičnog dela

Oportunitet je pravni mehanizam koji omogućava tužilaštvu da odloži ili potpuno obustavi krivično gonjenje pod određenim uslovima. Ključna karakteristika ovog instituta je da krivični postupak nije ni započet ili je privremeno obustavljen, uz mogućnost da se ponovo pokrene ukoliko osumnjičeni ne ispuni dogovorene obaveze.

Glavne karakteristike:

 • Ne zahteva priznanje krivice od strane osumnjičenog.
 • Osumnjičeni treba da ispuni određene uslove 
 • Ukoliko se obaveze ne ispune, tužilaštvo može nastaviti sa krivičnim postupkom.

Sporazum o priznanju krivičnog dela:

Kod sporazuma o priznanju krivičnog dela, okrivljeni aktivno priznaje svoju krivicu u zamenu za određene povlastice, obično u obliku blaže kazne. Ovaj sporazum značajno skraćuje trajanje krivičnog postupka jer eliminira potrebu za obimnim dokazivanjem krivice na suđenju.

Glavne karakteristike:

 • Okrivljeni priznaje krivicu.
 • Branioc igra ključnu ulogu u pregovorima sa tužilaštvom oko uslova sporazuma.
 • Nakon postizanja sporazuma i priznavanja krivice, sudi se samo o dogovorenoj kazni.

Ključna razlika:

Dok oportunitet omogućava tužilaštvu da odustane od gonjenja bez priznavanja krivice od strane osumnjičenog, sporazum o priznanju krivičnog dela podrazumeva aktivno priznavanje krivice od strane okrivljenog u zamenu za određenu povlasticu, obično blažu kaznu. Dakle, kod oportuniteta postoji mogućnost da se postupak nastavi ako se ne ispune obaveze, dok sporazum o priznanju zatvara slučaj sa dogovorenom kaznom.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.