🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Cenovnik telesnih povreda
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
20/8/2023
-
5
minuta

Cenovnik telesnih povreda

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/cenovnik-telesnih-povreda
Sadržaj:

Nedostatak precizne zakonske regulacije cenovnika telesnih povreda često ostavlja pravosudne sisteme oslonjene na sudsku praksu kako bi se odredile nadoknade za različite stepene povreda. Cenovnik telesnih povreda, iako ne uvek precizno definisan zakonima, predstavlja osnovu za određivanje novčane kompenzacije koja se dodeljuje žrtvama u zavisnosti od stepena povrede i njenih posledica.

Određivanje stepena povrede

Zakon prepoznaje razliku između lakih i teških telesnih povreda, te na osnovu ove razlike određuje visinu nadoknade ili kazne za počinioce.

Što se tiče lakih telesnih povreda, obično se radi o manjim povredama koje ne ostavljaju dugotrajne ili ozbiljne posledice. To mogu biti, na primer, manje posekotine, modrice ili lakši prelomi. Kazne za izazivanje lakih telesnih povreda u pravilu su blaže, a novčane nadoknade koje se dodeljuju žrtvama zavise od konkretnih okolnosti slučaja, troškova medicinske nege i eventualne privremene radne nesposobnosti.

S druge strane, teške telesne povrede su ozbiljnije i mogu dovesti do trajnih fizičkih ili psihičkih posledica za žrtvu. Ovi slučajevi mogu uključivati teže prelome, povrede organa ili teži psihički stres. Kazne za počinioce teških telesnih povreda su obično ozbiljnije, a nadoknade za žrtve mogu biti značajne, obuhvatajući troškove dugotrajne medicinske nege, rehabilitacije, gubitka radne sposobnosti i slično.

Pri određivanju visine nadoknade za telesne povrede, sud uzima u obzir niz faktora, uključujući stepen povrede, posledice po žrtvu, finansijske troškove koji proizilaze iz povrede, kao i eventualnu krivicu ili namere počinioca.

doktor opredeljuje stepen povrede

Približni iznosi nadoknade za telesne povrede

U Republici Srbiji, ne postoji zvanično utvrđen "cenovnik" za nadoknadu telesnih povreda ili duševnih patnji. Međutim, sudska praksa igra ključnu ulogu u oblikovanju okvirnih iznosa za nadoknadu u ovim slučajevima. Takođe, Vlada Republike Srbije je, na osnovu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, donela Uredbu o naknadi štete na licima. Ova uredba je ranije određiala raspone iznosa za različite vrste telesnih povreda, kao i za slučajeve psihičkog bola i straha.

U Uredbi koju je Vlada Republike Srbije donela, predviđeno je da kod osoba od 35 do 55 godina života svaki 1% umanjenja opšte životne aktivnosti (OŽA) iznosi do 18 000 dinara. Takođe, u slučajevima lakih telesnih povreda gde preovladavaju bolovi srednjeg i slabog intenziteta, iznos naknade za fizičke bolove je do 60 000 dinara.

Ipak, iako je ovaj cenovnik telesnih povreda propisivao takve iznose, Ustavni sud je utvrdio da nije u skladu sa Ustavom i Zakonom, što je dovelo do prepuštanja sudskoj praksi da određuje visinu naknade nematerijalne štete. Ono što se može videte iz dosadašnje sudske prakse je da su najčešće dosuđivani iznosi od oko 20.000-30.000 dinara za svaki 1% umanjenja opšte životne aktivnosti, dok su za lake telesne povrede iznosi za nadoknadu fizičkih bolova varirali od 70.000-190.000 dinara, u zavisnosti od specifičnih okolnosti i nalaza medicinskih stručnjaka.

Ovi iznosi jasno ukazuju na promenu pristupa prema određivanju visine nadoknade nematerijalne štete, s naglaskom na prilagodljivosti i individualnom pristupu svakom slučaju kako bi se obezbedila pravična kompenzacija za žrtve telesnih povreda i psihičkog bola.

nadoknada za telesne povrede

Faktori koji se uzimaju u obzir

Prilikom utvrđivanja visine naknade štete za telesne povrede, duševne patnje ili druge oblike nematerijalne štete, sudovi uzimaju u obzir niz faktora kako bi doneli pravičnu odluku. Iako ovi faktori mogu varirati u zavisnosti od specifičnog slučaja i pravnog sistema zemlje, za cenovnik telesnih povreda uobičajeno se razmatraju sledeći elementi:

 • Stepen povrede ili patnje: Ozbiljnost telesne povrede ili duševne patnje igra ključnu ulogu u određivanju visine naknade. Teži oblici povrede ili psihičke traume obično vode do veće nadoknade.
 • Trajanje posledica: Dužina trajanja posledica povrede ili patnje, bilo da su fizičke, emocionalne ili psihičke prirode, takođe utiče na visinu nadoknade. Duže trajanje posledica obično rezultira većom nadoknadom.
 • Starost žrtve: Starost žrtve može imati uticaj na visinu naknade. Mlađe osobe često imaju veći potencijal za dugoročne posledice, što može uticati na iznos nadoknade.
 • Gubitak radne sposobnosti: Ako povreda dovodi do privremene ili trajne gubitka radne sposobnosti, sudovi uzimaju u obzir gubitak prihoda i zaposlenja prilikom određivanja visine nadoknade.
 • Medicinski troškovi: Troškovi medicinske nege, rehabilitacije i terapije, kao i sve druge povezane medicinske troškove, često se uzimaju u obzir pri određivanju nadoknade.
 • Psihička trauma i duševna patnja: Ako je reč o psihičkoj traumi ili duševnoj patnji, sudovi razmatraju intenzitet patnje, uticaj na svakodnevni život i potrebu za profesionalnom pomoći.
 • Gubitak uživanja u životu: Ako povreda ili patnja utiču na sposobnost žrtve da uživa u normalnim aktivnostima.

Ovi faktori se zajedno uzimaju u obzir kako bi se postigla pravična nadoknada za pretrpljenu štetu. Sudovi se trude da postignu ravnotežu između obeštećenja za žrtve i sprečavanja preteranih zahteva, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti slučaja.

Momak izgubio uživanje u životu nakon povrede

Lake telesne povrede

Tačno, utvrđivanje visine naknade za lake telesne povrede često zahteva veštačenje koje pruža relevantne medicinske informacije kako bi se pravilno procenila šteta. Sudski veštak igra ključnu ulogu u ovom procesu, pružajući mišljenje i analizu koja se koristi za donošenje odluke o visini naknade. Veštačenje se fokusira na specifične elemente:

 1. Vrsta povrede: Veštak će identifikovati vrstu povrede I njen karakter, ozbiljnost i moguće posledice.
 2. Trajanje bolova: Veštak će analizirati koliko su dugo trajali bolovi različitih intenziteta - od jačeg, preko srednjeg do lakog. Ovi podaci pomažu da se razume stepen neprijatnosti i fizičke patnje koju je žrtva pretrpela.
 3. Intenzitet bolova: Osim trajanja, intenzitet bolova je takođe bitan faktor. Podela na jače, srednje i lake bolove pomaže da se precizno proceni stepen nelagodnosti i fizičkog stresa koji je žrtva iskusila.
 4. Vremenski okvir: Veštak će izraziti trajanje bolova u konkretnim vremenskim jedinicama, kao što su dani ili sati. Ovo pomaže da se stvori jasna slika o trajanju patnje.

Veštačenje pruža stručne podatke koji omogućavaju sudovima da procene adekvatnost nadoknade, uzimajući u obzir medicinske činjenice, intenzitet bolova i trajanje nelagodnosti koje je žrtva iskusila.Naknada za lake telesne povrede retko ide ispod 100 000 dinara.

Pacijent sa lakom elesnom povredom na tretmanu kod doktora

Teške telesne povrede

Visina odštete za teške telesne povrede uslovljena je stepenom umanjenja životnih aktivnosti kao posledicom povrede. To znači da se procenjuje koliko je povreda uticala na sposobnost osobe da vodi svoj svakodnevni život, i na osnovu tog procenata se određuje visina naknade.

Ovo umanjenje životnih aktivnosti procenjuje se veštačenjem koje obavlja medicinski stručnjak. Veštak analizira obim, ozbiljnost i trajanje posledica povrede i na osnovu toga utvrđuje stepen umanjenja životnih aktivnosti. Na primer, ako osoba više nije u mogućnosti da obavlja određene svakodnevne aktivnosti ili poslove zbog povrede, to umanjenje će se izraziti u procentima.

Visina odštete se onda često usklađuje s procenjenim procentom umanjenja životnih aktivnosti. Što je umanjenje veće, to će i iznos nadoknade biti veći, kako bi se pravično obeštetila osoba za gubitak sposobnosti ili udobnosti u svakodnevnom životu.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.