🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravne Vesti
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
Sep 18, 2023
-
5
minuta

Najnovije izmene zakona o zapošljavanju stranaca

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravne-vesti/najnovije-izmene-zakona-o-zaposljavanju-stranaca
Sadržaj:

U poslednjih nekoliko godina, Srbija svedoči drastičnom povećanju broja stranih državljana koji dolaze da rade u zemlji. Za prvih šest meseci ove godine, Srbija je izdala 24.785 radnih dozvola strancima, što je već  za 1000 dozvola više nego za celu 2021. godinu. Ovaj trend se kontinuirano beleži te je rast u prvih šest meseci  zabeležen i u odnosu na 2022. godinu kada je Srbija izdala ukupno 35.168 radnih dozvola strancima, što potvrđuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ovakav značajan porast stranih radnika u Srbiji doveo je do hitne izmene zakona o zapošljavanju stranaca kako bi se proces izdavanja radnih dozvola ubrzao i unapredio, osiguravajući efikasniji pristup tržištu rada.

Zakon o zapošljavanju stranaca

Zakon o zapošljavanju stranaca reguliše zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji i pitanja vezana za njihov rad. Pojmovi kao "stranac," "zapošljavanje," "privremeno zapošljavanje," i "privremeni boravak" detaljno su definisani. Zakon omogućava strancima da rade u Srbiji pod određenim uslovima, uključujući spajanje porodice, vlasništvo nad nepokretnostima, studiranje, naučno istraživački rad, samozapošljavanje, i druge specifične slučajeve. Državljani EU imaju slobodan pristup tržištu rada u Srbiji bez potrebe za posebnim dozvolama.

Zakon takođe propisuje uslove pod kojima stranci mogu da rade u zemlji, uključujući i uslove za dobijanje jedinstvene dozvole za rad. Strani poslodavci sa sedištem u EU mogu upućivati svoje zaposlene u Srbiju bez dozvole za rad. Stranci moraju imati odgovarajuće boravišne i radne dozvole i čuvati dokaze o ispunjavanju uslova za zaposlenje.

Ovaj zakon takođe definiše prava i obaveze stranaca na radu u Srbiji, uz naglasak na principu jednakosti sa državljanima Srbije u pogledu rada i zapošljavanja. Takođe, zakon reguliše promene osnova rada i poslodavaca za strance, kao i prava stranaca na rad tokom boravka u Srbiji.

Ključna svrha zakona je stvaranje jasnog okvira za zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji, štiteći prava i interese i stranaca i domaćih radnika, a u skladu sa međunarodnim sporazumima i potrebama tržišta rada u zemlji.

Državljani Država van EU imaju potrebu za posebnom dozvolom za posao u Srbiji

Najnovije dopune zakona o zapošljavanju stranaca

Izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju, koje su stupile na snagu 4. avgusta 2023. godine, predstavljaju značajan korak u pojednostavljenju procesa zapošljavanja stranaca u Srbiji, naročito s obzirom na nagli porast stranih radnika u zemlji. Ove izmene donose ključne promene u načinu apliciranja i dobijanja dozvola za rad i boravak, uz potpunu digitalizaciju celokupnog procesa.

 • Jedinstvena radno boravišna dozvola: Izmene zakona uvode koncept "jedinstvene radno boravišne dozvole". Ovo znači da će stranci koji žele da rade i borave u Srbiji podnositi samo jedan zahtev za obe svrhe - rad i boravak. Ovo pojednostavljuje postupak, jer se ranije podnosili odvojeni zahtevi za radnu i boravišnu dozvolu.
 •  Digitalizacija postupka: Ključna promena je potpuna digitalizacija postupka. Sada će se zahtevi za jedinstvenu radno boravišnu dozvolu podnositi putem Jedinstvenog portala, što znači da će se cela aplikacija, uključujući kompletne dokumente, slati elektronskim putem. Ovo eliminiše potrebu za fizičkim dokumentima i olakšava proces kako za strance, tako i za nadležne organe.
 •  Biometrijska dozvola: Nakon odobrenja zahteva, jedinstvena radno boravišna dozvola će biti izdata kao biometrijski dokument. Ovo omogućava veću sigurnost i verifikaciju identiteta stranaca koji rade i borave u Srbiji.
 •  Odložena primena: Važno je napomenuti da se neke odredbe izmenjenih zakona primenjuju određeno vreme nakon stupanja na snagu. Konkretno, odredbe koje se odnose na Jedinstveni portal, elektronsku vizu, jedinstvenu dozvolu za rad i boravak počinju da se primenjuju od 1. februara 2024. godine. Osim toga, većina odredaba Zakona o zapošljavanju stranaca takođe je na snazi, osim odredaba koje detaljno definišu akte o upućivanju kod dozvole za upućena lica i za kretanje unutar privrednog društva, kao i kaznenih odredbi koje se odnose na prekršaje poslodavaca koji ne obezbede prava i obaveze iz akta o upućivanju.

Ove izmene zakona imaće za cilj da pojednostave i ubrzaju procese vezane za rad i boravak stranih radnika u Srbiji, prateći porast potrebe za njihovim prisustvom na radnom tržištu zemlje.

Jedinstvena radno boravišna dozvola je izdata kao biometrijski dokument.

Zapošljavanje stranaca u Srbiji

Za zapošljavanje stranaca u Srbiji od presudnog značaja je dobijanje radne dozvole. Način izdavanja i produženja radne dozvole može biti ostvaren na neki od sledećij načina:

 1. Zahtev za izdavanje lične radne dozvole: Ova vrsta dozvole obično se izdaje pojedincima koji žele da rade u stranoj zemlji na određenom radnom mestu. To je dozvola koja omogućava stranim radnicima da legalno rade u toj zemlji i obično je vezana za određenog poslodavca i radno mesto.
 2. Zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje: Ovaj zahtev se odnosi na poslodavce ili kompanije koje žele da zaposle strane radnike. Da bi dobili ovu dozvolu, poslodavci obično moraju dokazati da ne mogu naći odgovarajuće radnike iz domaće radne snage i da je zapošljavanje stranih radnika neophodno.
 3. Zahtev za izdavanje radne dozvole za upućena lica: Ova dozvola se često koristi za radnike koji su poslani iz jedne kompanije u drugu u okviru multinacionalnih korporacija ili drugih organizacija. Ovi radnici često imaju specifične veštine ili ekspertizu koja je potrebna u drugoj zemlji.
 4. Zahtev za izdavanje radne dozvole za kretanje unutar privrednog društva: Ovaj zahtev se odnosi na radnike koji se premeštaju između različitih ogranka ili filijala iste kompanije unutar strane zemlje. To omogućava kompaniji da efikasno upravlja svojim zaposlenima i resursima.
 5. Zahtev za izdavanje radne dozvole za nezavisnog profesionalca: Ova dozvola se često izdaje nezavisnim profesionalcima kao što su advokati, lekari ili inženjeri koji žele da pruže svoje usluge u stranoj zemlji. Ovi pojedinci obično moraju dokazati svoje kvalifikacije i dozvolu za rad u određenom sektoru.
 6. Zahtev za izdavanje radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje: Ovaj zahtev se odnosi na obuke ili programe usavršavanja koje strani radnici mogu pohađati u stranoj zemlji. Ova vrsta dozvole omogućava radnicima da steknu nove veštine i znanja.
 7. Zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje: Ova dozvola se odnosi na pojedince koji žele da otvore svoj posao u stranoj zemlji. Ovi pojedinci moraju obično dokazati da imaju potrebna sredstva i resurse za pokretanje i održavanje sopstvenog poslovanja.

Formulare za podnošenje zahteva za izdavanje radne dozvole za strance možete preuzeti na sajtu nacionalne službe za zapošljavanje.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.