🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Zakon o prebivalištu i boravištu građana: Kako prijaviti prebivalište i koliko prebivališta građani mogu da prijave
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
29/12/2023
-
3
minuta

Zakon o prebivalištu i boravištu građana: Kako prijaviti prebivalište i koliko prebivališta građani mogu da prijave

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/zakon-o-prebivalistu-i-boravistu-gradjana
Sadržaj:

Prema Zakonu o prebivalištu i boravištu građana, građanin može (i mora) imati samo jedno prijavljeno prebivalište u Srbiji. Prebivalište se definiše kao mesto gde se građanin nastanio s namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto gde se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti. 

Prijava prebivališta na novoj adresi automatski znači odjavu prethodnog prebivališta na teritoriji Srbije. Dakle, prema ovom zakonu, nije moguće imati više od jednog prijavljenog prebivališta istovremeno.

Kako prijaviti prebivalište?

Pre svega bitno je napomenuti da je prijava boravišta obaveza svakog građanina Srbije koju moraju ispuniti u roku od 8 dana nakon promene adrese.

Da biste prijavili prebivalište u Srbiji, potrebno je da podnesete zahtev nadležnom organu uprave koji se bavi poslovima prebivališta i boravišta, a to je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), tačnije policijska stanica u opštini ili gradu gde se nalazi adresa na kojoj želite prijaviti prebivalište.

U zahtevu treba da navedete adresu na kojoj živite i dostavite odgovarajuće dokaze koji potvrđuju vašu adresu stanovanja. Ovi dokazi mogu biti, na primer, ugovor o najmu, dokaz o vlasništvu nad nekretninom, ili neki drugi relevantan dokument. 

Zahtev za prijavu prebivališta

Zakon o prebivalištu i boravištu građana Srbije navodi da prijava prebivališta uključuje dostavljanje lične karte (za lica starija od 16 godina) i izvoda iz matične knjige rođenih (za lica mlađa od 16 godina). Građanin može prijaviti prebivalište na osnovu prava svojine na stanu, ugovora o zakupu stana ili drugom pravnom osnovu. 

Ako to nije moguće, prebivalište se može utvrditi na adresi stalnog stanovanja, prebivališta supružnika/vanbračnog partnera, roditelja, ili ustanove socijalne zaštite. 

Prijava boravišta za strance

Kada stranac dolazi u Srbiju sa namerom da u našoj zemlji boravi duži vremenski period, važno je da se pridržava procedura za prijavu boravišta. Postupak započinje odlaskom u najbližu policijsku stanicu unutar 24 sata od dolaska. Stranac treba da dostavi važeći putni dokument, kao i dokaze o razlogu boravka (na primer, pozivno pismo ili ugovor o radu) i smeštaju. Nakon što se podnese zahtev, prijavljeno boravište važi do isteka roka navedenog u vizi ili boravišnoj dozvoli. 

Odgovornosti i sankcije

Prema Zakonu o prebivalištu i boravištu građana u Srbiji, postoje precizno definisane novčane kazne za neispunjavanje obaveza vezanih za prijavu prebivališta ili boravišta:

Fizička lica se kažnjavaju sa 10.000 do 50.000 dinara ako ne prijave ili odjave prebivalište u propisanom roku, ne prijave boravište, ne ažuriraju prebivalište nakon pasivizacije adrese, ne prijave privremeni boravak u inostranstvu duži od 90 dana, ne prijave povratak u zemlju, ne pruže na uvid evidenciju dolazaka i odlazaka građana, ili ako prime na stanovanje lica koja su obavezna da prijave prebivalište, a ne obezbede dokumentaciju za prijavu.

Pravna lica se kažnjavaju sa 100.000 do 300.000 dinara, odgovorna lica u pravnom licu sa 30.000 do 150.000 dinara, a preduzetnici sa 50.000 do 300.000 dinara za nepružanje evidencije dolazaka i odlazaka građana.

Zaključak

Ukratko, građani Srbije su dužni da prijave svoje prebivalište u roku od 8 dana od dana nastanjenja na novoj adresi. Prebivalište se definiše kao mesto stalnog življenja i ne može se imati više prebivališta istovremeno. U slučaju promene adrese, prijava nove adrese automatski znači odjavu prethodnog prebivališta. Građani su takođe obavezni da prijave boravište, koje predstavlja mesto privremenog boravka duže od 90 dana, u roku od 8 dana od dolaska.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.