🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Sve o ugovoru o radu
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
2/10/2023
-
6
minuta

Sve o ugovoru o radu

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/ugovor-o-radu-najbitnije-informacije
Sadržaj:

Ugovor o Radu

Ugovor o radu je pravni dokument koji predstavlja suštinsku osnovu za formalizaciju radnog odnosa između zaposlenog i poslodavca. Ovaj dokument definiše i reguliše ključne aspekte radnog odnosa, uključujući prava i obaveze obe strane, uslove rada, plate, dužinu radnog vremena, odmore, uslove prestanka radnog odnosa i procedure za rešavanje sporova na poslu. Sadržina ovog ugovora deteljno je definisana u Zakonu o radu.  S obzirom na to, ugovor o radu je pravno obavezan dokument koji ima za cilj:

 1. Definisanje prava i obaveza: Ugovor o radu detaljno opisuje prava i obaveze zaposlenog i poslodavca, uključujući radne zadatke, odgovornosti i očekivanja u vezi sa poslom.
 2. Regulaciju uslova rada: Ugovor sadrži informacije o uslovima rada, kao što su radno vreme, lokacija rada, trajanje radnog odnosa i eventualne uslove za promene u radnom aranžmanu.
 3. Finansijski aranžman: Ugovor o radu precizira visinu plate, način isplate, bonuse i druge beneficije koje su zaposlenom obećane.
 4. Prava u slučaju bolesti ili povrede: Ugovor može sadržavati odredbe koje definišu kako će se tretirati slučajevi bolesti, povreda na radu ili druge situacije koje utiču na prisustvo na poslu.
 5. Zaštita prava u vezi sa otkazivanjem: Ugovor o radu obično sadrži informacije o uslovima pod kojima se radni odnos može okončati, uključujući i procedure za otkazivanje ili davanje otkaza.
 6. Pravna osnova i zakonski zahtevi: Ugovor o radu služi kao pravna osnova koja omogućava da se radni odnos sprovede u skladu sa zakonima i regulativama.
 7. Pravna sigurnost: Ovaj dokument pruža pravnu sigurnost i jasnoću za obe strane. U slučaju nesporazuma ili sporova, ugovor o radu se može koristiti kao osnov za rešavanje pravnih pitanja.

Šta ugovor o radu obavezno mora da sadrži?

Svaki ugovor o radu, bez obzira na industriju ili sektor, ima svoje obavezne elemente koje mora da sadrži kako bi jasno definisao uslove i obaveze između poslodavca i zaposlenog. Ovi elementi igraju ključnu ulogu u regulisanju radnih odnosa i služe kao pravno sredstvo za obe strane u slučaju nesuglasica ili sporova. Bez njih, radni odnos bi ostao nedovoljno preciziran i otvoren za različite interpretacije.

 • Naziv i sedište poslodavca.
 • Lični podaci zaposlenog, uključujući ime i prezime, mesto prebivališta ili boravišta.
 • Vrsta i stepen stručne spreme zaposlenog potrebni za obavljanje poslova.
 • Naziv i opis poslova koje će zaposleni obavljati.
 • Mesto rada, tj. adresa gde će zaposleni obavljati svoje zadatke.
 • Vrsta radnog odnosa (na neodređeno ili određeno vreme).
 • Trajanje ugovora o radu na određeno vreme i osnov za takav radni odnos.
 • Dan početka rada.
 • Radno vreme (puno, nepuno ili skraćeno).
 • Novčani iznos osnovne zarade na dan zaključenja ugovora o radu.

Uslovi za zasnivanje ugovora o radu

 • Minimalna starosna granica: Osoba mora imati najmanje 15 godina života.
 • Maloletnici (Lica mlađa od 18 godina): Radni odnos se može zasnivati uz pisanu saglasnost roditelja, usvojioca ili staraoca za lica mlađa od 18 godina, pod uslovom da takav rad ne ugrožava njihovo zdravlje, moral i obrazovanje, i da nije zabranjen zakonom.
 • Zdravstvena sposobnost: Lica mlađa od 18 godina mogu zasnivati radni odnos samo uz dokaz o sposobnosti za obavljanje poslova i da takvi poslovi nisu štetni za njihovo zdravlje.
 • Dokumentacija i isprave: Zaposleni mora dostaviti poslodavcu sve isprave i dokaze koji potvrđuju ispunjenost uslova za rad na određenim poslovima.
 • Neuslovljavanje trudnoćom: Poslodavac ne sme uslovljavati zasnivanje radnog odnosa testom trudnoće, osim ako postoji opasnost po zdravlje trudnice i deteta ukoliko obavlja određeni posao.
 • Neuslovljavanje otkazom: Potpisivanje ugovora o radu ne može se uslovljavati prethodnim davanjem izjave o otkazu od strane zaposlenog.
Test trudnoće se ne javlja uslovom za dobijanje posla sa strane poslodava

Vrste ugovora o radu

Postoje različite potrebe i uslovi koji zahtevaju različite vrste ugovora o radu. Razumevanje ovih raznolikih ugovora bitno je za pravilno definisanje radnih odnosa između poslodavaca i zaposlenih. U nastavku ćete pronaći pregled deset osnovnih vrsta ugovora o radu, svaka sa svojim karakteristikama i namenama. Ako želite da saznate više, preuzmeti opštu formu ugovora o radu.

 1. Ugovor o radu na neodređeno vreme: Ovo je najčešća vrsta ugovora o radu i podrazumeva trajni radni odnos između poslodavca i zaposlenog. U ovom ugovoru ne postoji tačno određen datum završetka radnog odnosa, osim ako se ne okonča iz opravdanih razloga (npr. otkaz od strane jedne od strana).
 2. Ugovor o radu na određeno vreme: Ovaj ugovor ima precizno definisan datum početka i završetka radnog odnosa. Koristi se za privremene ili sezonske poslove, zamene tokom bolovanja, ili projekte s jasno utvrđenim trajanjem. U nekim zemljama postoje zakonska ograničenja koliko puta može biti produžen ili obnovljen.
 3. Ugovor o radu na puno radno vreme: Ovim ugovorom zaposleni se obavezuje na puno radno vreme, što obično podrazumeva 40 sati rada nedeljno ili više, u skladu s lokalnim standardima. Ovo je uobičajena forma ugovora za stalne pozicije.
 4. Ugovor o radu na nepuno radno vreme: Kod ovog ugovora, zaposleni radi manje sati nedeljno u poređenju s punim radnim vremenom. Ovo je opcija za one koji traže fleksibilniji radni raspored, kao i za poslove koji ne zahtevaju puno radno vreme.
 5. Sezonski ugovor o radu: Koristi se za sezonske poslove koji se obavljaju samo tokom određenih perioda u godini, kao što su radnici u poljoprivredi tokom žetve.
 6. Ugovor o probnom radu: Ova vrsta ugovora omogućava poslodavcu da zaposli osobu na određeni vremenski period kako bi se procenila njihova sposobnost i prilagodljivost za posao. Ako se osoba pokaže zadovoljavajućom tokom probnog perioda, ugovor se može produžiti u puni radni odnos.
 7. Ugovor o radu za određeni projekat: Ovaj ugovor se koristi za radnike koji su angažovani specifično za određeni projekt, koji će se završiti kada se projekt okonča. Ovo je često prisutno u građevinskoj industriji ili IT sektoru.
 8. Ugovor o honorarnom radu: Ovaj tip ugovora obično se koristi za povremene ili honorarne radnike koji obavljaju određene zadatke ili projekte i primaju naknadu po završetku posla, umesto redovne mesečne plate.
 9. Ugovor o radu za stalno van radnog mesta (udaljeni rad): Ovo je sve češća vrsta ugovora koja omogućava zaposlenima da rade van tradicionalnog radnog mesta, često od kuće ili na drugim lokacijama. Udaljeni rad postaje sve popularniji, pogotovo s razvojem tehnologije.
 10. Ugovor o dopunskom radu: Koristi se za honorarne ili povremene poslove koji nisu deo redovnog radnog odnosa. Ovaj ugovor omogućava poslodavcu da angažuje osobu samo kada je potrebno, bez obaveze stalnog zaposlenja.
ugovor o sezonskom radu poput konobarisanja

Šta ako se ne zaključi ugovor o radu?

Nedostatak zaključenog ugovora o radu može imati ozbiljne posledice kako za poslodavca tako i za zaposlenog. Evo ukratke liste posledica:

 1. Aktiviranje radnog odnosa: Ako poslodavac i zaposleni ne potpišu ugovor o radu pre stupanja zaposlenog na rad, smatra se da je radni odnos automatski zasnovan na neodređeno vreme danom stupanja na rad.
 2. Prava i obaveze: Bez obzira na postojanje ugovora, aktiviranjem radnog odnosa sva prava i obaveze iz njega se primenjuju. To znači da zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, radne uslove i zaštitu propisane zakonom, čak i ako nije potpisan ugovor o radu.
 3. Obaveza potpisivanja ugovora: Poslodavac će biti dužan da naknadno potpiše ugovor o radu sa zaposlenim. Inspektor za rad može naložiti ovu obavezu ako je ustanovljeno da ugovor nije zaključen pre stupanja na rad.
 4. Sankcije: Nedostatak ugovora o radu može izložiti poslodavca kaznama ili sankcijama u skladu sa zakonom. Ovo može uključivati novčane kazne ili druge pravne posledice.
 5. Pravna neizvesnost: Nedostatak ugovora o radu može stvoriti pravnu neizvesnost za obe strane. Bez jasnih uslova i obaveza definisanih ugovorom, sporovi i nesporazumi mogu biti teže rešeni.

U suštini, iako postojanje ugovora o radu olakšava regulisanje radnog odnosa i pruža jasnost i sigurnost obe strane, zakon propisuje da stupanje na rad ima isti pravni efekat kao i potpisivanje ugovora o radu. To znači da su prava i obaveze iz radnog odnosa aktivirana i bez formalno zaključenog ugovora.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.