🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Kako osnovati preduzeće u Srbiji
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
15/2/2024
-
9
minuta

Kako osnovati preduzeće u Srbiji

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/kako-osnovati-preduzece-u-srbiji
Sadržaj:

Pokretanje preduzeća u Srbiji predstavlja uzbudljiv korak za svakog preduzetnika koji. Ovaj proces, međutim, zahteva detaljno razumevanje pravnog okvira zemlje kako bi se izbegle pravne komplikacije. 

Cilj ovog vodiča je da pruži sveobuhvatan pregled koraka i zahteva potrebnih za osnivanje startapa u Srbiji, uključujući odabir pravne forme, registraciju preduzeća, poreske obaveze, knjigovodstvo, otvaranje poslovnih računa, pravila o zapošljavanju, zaštitu intelektualne svojine i finansiranje.

Pružanjem korak-po-korak uputstava, ovaj vodič ima za cilj da olakša put preduzetnicima kroz kompleksnosti osnivanja startapa u Srbiji, omogućavajući im da se fokusiraju na razvoj i rast svojih inovativnih poslovnih ideja.

Odabir pravne forme

Prvi i jedan od najvažnijih koraka u osnivanju preduzeća u Srbiji je odabir pravne forme preduzeća. Najčešće opcije su registrovanje kao preduzetnik ili osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću (DOO). Ovaj izbor značajno utiče na poreze, odgovornost, finansijsko izveštavanje i sposobnost rasta vašeg biznisa.

Preduzetnici u Srbiji mogu birati između standardnog preduzetništva i paušalnog oporezivanja, koje nudi pojednostavljeno plaćanje poreza bez vođenja kompletnog knjigovodstva, ali sa određenim limitima prihoda i vrstama delatnosti​​​​. Paušalno oporezivanje može biti privlačno za male startape zbog nižih inicijalnih troškova i administrativnih zahteva. Međutim, preduzetnici odgovaraju za poslovne obaveze celokupnom svojom imovinom, što predstavlja značajan rizik​​.

DOO, s druge strane, nudi veću pravnu zaštitu jer je pravno odvojen entitet, što znači da osnivači i akcionari odgovaraju samo u visini svojih uloga u kapitalu kompanije​​. Ova opcija može biti bolja za startape koji planiraju brži rast, veće transakcije ili privlačenje investicija. Ipak, DOO zahteva detaljnije vođenje poslovnih knjiga i može biti podložniji rigoroznijim poreskim i regulatornim zahtevima​​.

Registracija preduzeća

Registracija preduzeća u Srbiji je važan korak koji podrazumeva različite procedure u zavisnosti od toga da li se registrujete kao preduzetnik ili osnivate društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO).

Za registraciju preduzetnika, proces je relativno jednostavan. Potrebno je pripremiti odgovarajuću dokumentaciju i podneti je Agenciji za privredne registre (APR) elektronski, zahvaljujući e-servisima koje APR nudi. Preduzetnici mogu da biraju između standardnog oporezivanja i paušalnog, što znači fiksni iznos poreza bez vođenja kompletnog knjigovodstva. Međutim, paušalno oporezivanje dolazi sa određenim ograničenjima, kao što su limiti prihoda i vrste dozvoljenih delatnosti​​​​.

Za osnivanje DOO, proces je malo složeniji. Osnivanje DOO zahteva pripremu detaljnije dokumentacije, uključujući osnivački akt, dokaz o uplati osnivačkog uloga, registracionu prijavu i druge relevantne dokumente. Osnivači moraju da odrede naziv firme, šifru delatnosti, sedište firme, kao i da izvrše uplatu naknade za registraciju. 

Takođe, potrebno je da odrede da li će firma biti u sistemu PDV-a od samog početka. Sve ove korake moguće je izvršiti elektronski, preko portala APR, što uključuje i elektronsko potpisivanje osnivačkog akta. Nakon podnošenja zahteva, APR izdaje Rešenje o registraciji, koje se može preuzeti elektronski​​​​.

U oba slučaja, korisni su servisi kao što su besplatna provera naziva firme i konsultacije sa stručnjacima pri izboru pravne forme, koje mogu olakšati proces i pomoći u donošenju najboljih odluka za vaše poslovanje​​.

Registracija firme u APR-u donosi i dodatne beneficije, kao što su automatski dobijanje matičnog broja, PIB-a, prijava za PDV i potvrda o socijalnom osiguranju, što dodatno pojednostavljuje administrativne procedure i omogućava brži početak poslovanja​​.

Elektronska registracija preduzeća

Elektronska registracija preduzeća u Srbiji omogućena je kroz e-servise Agencije za privredne registre (APR), što značajno pojednostavljuje i ubrzava ceo proces osnivanja preduzetnika i privrednih društava. Evo koraka i uslova koji su potrebni za elektronsku registraciju:

Da biste započeli proces eRegistracije, potrebno je da imate kvalifikovani elektronski sertifikat, izdat od strane sertifikacionog tela u Republici Srbiji. Ovaj sertifikat služi za elektronsko potpisivanje prijava i dokumenata.

Nakon toga, neophodno je instalirati NEXU aplikaciju koja je dizajnirana od strane APR-a za kreiranje elektronskih dokumenata i njihovo potpisivanje. Aplikacija je dostupna besplatno na sajtu APR-a. Potrebno je posedovati Visa, MasterCard ili DinaCard platne kartice kako biste mogli elektronski da platite naknade koje su propisane za registraciju preduzetnika.

Proces registracije započinje kreiranjem i podnošenjem elektronske prijave na aplikaciji Agencije za privredne registre. Za prvi pristup sistemu potrebno je kreirati nalog na Portalu eID.gov.rs.

Sva dokumentacija koja se prilaže mora biti u elektronskoj formi. Ukoliko je potrebno priložiti dokumenta koja izdaju treća lica, ona takođe moraju biti u elektronskom obliku i potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Visina naknade za registraciju osnivanja preduzetnika iznosi 1.600,00 dinara, dok je za podnošenje elektronske prijave osnivanja preduzetnika naknada 1.500,00 dinara.

Kroz jednošalterski sistem registracije, uz registraciju preduzeća automatski se dobija i registarski broj, PIB, prijava na paušalno oporezivanje ili PDV, kao i potvrda o izvršenoj prijavi na socijalno osiguranje. Ovo značajno olakšava početak poslovanja, smanjujući potrebu za obradom više različitih aplikacija i poseta različitim institucijama.

Vođenje poslovnih knjiga

Nakon registracije preduzeća, vaš startap u Srbiji će se suočiti sa nizom poreskih obaveza i potrebom za vođenjem poslovnih knjiga.

Kada je u pitanju plaćanje poreza, DOO su dužne da plaćaju različite vrste poreza, uključujući porez na dobit, PDV, poreze na zarade zaposlenih, kao i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Pored toga, DOO su obavezne da vode računovodstvene knjige koje odražavaju njihovo stvarno finansijsko stanje, promene na kapitalu, kao i rezultate poslovanja.

Knjigovodstveni zahtevi za DOO obuhvataju vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim računovodstvenim standardima. To uključuje evidenciju o svim finansijskim transakcijama, izradu bilansa stanja, bilansa uspeha, kao i izveštaja o novčanim tokovima. Važno je naglasiti da su DOO obavezne da svoje finansijske izveštaje podnose Agenciji za privredne registre na godišnjem nivou.

Važno je napomenuti da, ukoliko članovi DOO zloupotrebe pravilo o ograničenoj odgovornosti, mogu biti solidarno odgovorni za obaveze društva i svojom imovinom. To obuhvata situacije kao što su upotreba društva za nezakonite ciljeve, zloupotreba imovine društva, kao i oštećenje poverilaca društva kroz neodgovorno upravljanje​​.

Otvaranje poslovnog računa

Da biste otvorili poslovni račun u banci u Srbiji, potrebno je da pratite određene korake i da obezbedite neophodnu dokumentaciju. Proces podrazumeva sledeće:

Prvo na šta treba da obratite pažnju su ponude različitih banaka kako biste pronašli one koje najbolje odgovaraju potrebama vašeg biznisa. Neke banke nude specijalizovane usluge za pravna lica, uključujući različite pakete računa koji dolaze sa raznim beneficijama, kao što su niže naknade za transakcije, digitalne usluge za upravljanje finansijama, e-commerce rešenja, i slično​​​​​​.

Generalno, banke zahtevaju osnovnu dokumentaciju kao što su važeći identifikacioni dokumenti osnivača ili ovlašćenih zastupnika firme, odluka o osnivanju firme, izvod iz registra privrednih subjekata koji potvrđuje registraciju firme, kao i dokumentaciju koja se odnosi na ovlašćenja za zastupanje firme. Ponekad je potrebno i dostaviti poslovni plan ili opis delatnosti firme.

Nakon što pripremite svu potrebnu dokumentaciju, potrebno je da posetite ekspozituru banke kako biste podneli zahtev za otvaranje računa. U nekim bankama je moguće zakazati sastanak unapred, kako biste ubrzali proces.

Kada se završi potpisivanja ugovora, račun će biti aktiviran, a vi ćete dobiti potrebne bankarske alate za upravljanje računom, uključujući platne kartice, pristup internet i mobilnom bankarstvu, i druge usluge u skladu sa odabranim paketom.

Pravila o zapošljavanju

U Srbiji, pravila o zapošljavanju regulisana su Zakonom o radu, koji se primenjuje na sve zaposlene, uključujući i strane državljane koji rade kod poslodavca na teritoriji Republike Srbije. Ovaj zakon uređuje prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, a u slučajevima kada kod poslodavca nije osnovan sindikat ili nije zaključen kolektivni ugovor, prava i obaveze se mogu urediti pravilnikom o radu ili ugovorom o radu​​.

Zakon o zapošljavanju stranaca propisuje posebne uslove za zapošljavanje stranaca, uključujući procenu za zapošljavanje koja se vrši na osnovu stanja na tržištu rada. Ova procena uključuje uslove poput toga da poslodavac nije otpuštao zaposlene iz određenih razloga u periodu pre podnošenja zahteva za dozvolu za zapošljavanje i da postoji predlog ugovora o radu​​.

Važno je naglasiti da opšti akti i ugovori o radu ne mogu sadržati odredbe koje zaposlenima daju manja prava ili utvrđuju nepovoljnije uslove rada od onih koji su zakonom garantovani. Naprotiv, moguće je utvrditi veća prava i povoljnije uslove rada. Osim toga, donošenje opštih akata kao što su pravilnici o radu omogućava detaljnije uređenje odnosa između poslodavca i zaposlenih, a ključno je za dobar poslovni odnos da opšti akt bude detaljan i sveobuhvatan​​.

Zaštita intelektualne svojine

Zaštita intelektualne svojine u Srbiji ključna je za zaštitu kreacija ljudskog uma, bilo da je reč o tehničkim inovacijama, brendovima ili kreativnim delima. Prava intelektualne svojine omogućavaju vam da sprečite druge da koriste vaša zaštićena dela bez dozvole, pružajući vam mogućnost ekskluzivnog korišćenja i mogućnost ostvarivanja prihoda kroz naknade od prodaje ili korišćenja vaše intelektualne svojine. Ovo podstiče ulaganja u inovacije i kreativnost, što doprinosi ekonomskom razvoju i kulturnom bogatstvu društva​​.

Evo kako možete zaštititi različite oblike intelektualne svojine:

  • Patenti: Ako imate tehničku inovaciju, poput novog uređaja ili procesa, možete je zaštititi patentom. Bitno je da vaša inovacija bude nova i da ima praktičnu primenu. Važno je podneti zahtev za patent pre nego što inovacija postane javno poznata, kako bi se ispunio uslov novosti​​.
  • Žigovi: Ako imate jedinstveni znak, logo ili ime koje koristite za razlikovanje vaših proizvoda ili usluga od drugih na tržištu, možete ga zaštititi kao žig. Registracija žiga vam daje pravo da sprečite druge da koriste sličan znak za iste ili slične proizvode ili usluge​​.
  • Autorska i srodna prava: Ova prava štite originalne duhovne tvorevine, poput književnih, muzičkih, likovnih dela, računarskih programa, baza podataka itd. Autorska prava se automatski stiču stvaranjem dela, bez potrebe za registracijom, ali registracija može olakšati dokazivanje vlasništva i datuma stvaranja dela​​.
  • Industrijski dizajn: Ako ste razvili nov izgled proizvoda, možete ga zaštititi kao industrijski dizajn. To uključuje kako dvodimenzionalne tako i trodimenzionalne karakteristike proizvoda, poput oblika, uzorka ili boje​​.

Specifičnosti za strane državljanje

Strani državljani mogu osnovati firmu u Srbiji pod istim uslovima kao i domaći državljani, ali postoje neke specifičnosti koje bi trebalo uzeti u obzir. Proces osnivanja firme uključuje prikupljanje potrebne dokumentacije, izradu osnivačkog akta, overu potpisa kod javnog beležnika, pronalaženje sedišta za firmu i otvaranje bankovnog računa. Nakon osnivanja, firma je obavezna da u roku od 15 dana podnese prvu poresku prijavu​​.

Registracija firme vrši se u Agenciji za privredne registre (APR) preko jednošalterskog sistema, koji omogućava istovremeno dobijanje matičnog broja, poreskog identifikacionog broja i broja osiguranika zdravstvenog osiguranja. Osnivač firme ili osoba ovlašćena punomoćjem može podneti registracionu prijavu, koja se može učiniti i online​​.

Strani državljani mogu osnovati firmu bez potrebe da lično budu prisutni u Srbiji tokom celog procesa. Ovo se može postići putem osobe ovlašćene specijalnim punomoćjem. Zavisno od zemlje porekla, potrebna dokumentacija može zahtevati punu legalizaciju, apostil ili možda ni jedno od toga, što zavisi od bilateralnih sporazuma koje Srbija ima sa određenim zemljama​​.

Takođe, moguće je osnivanje firme na daljinu koristeći elektronski potpis. Usluga elektronske registracije omogućena je od strane APR-a, a zahteva posedovanje elektronskog sertifikata, instalaciju čitača lične karte i aplikacije za elektronsko potpisivanje, kao i platnu karticu za plaćanje naknade​​.

Pružaju se i usluge koje omogućavaju osnivanje firme preko konsultantskih firmi koje mogu upravljati čitavim procesom, pružajući podršku u realnom vremenu i omogućavajući praćenje statusa predmeta.

Sve u svemu, strani državljani imaju priliku da, uz odgovarajuću pripremu i podršku, osnuju firmu u Srbiji sa relativnom lakoćom, koristeći kako tradicionalne, tako i moderne, online metode registracije.

Zaključak

Može se reći da osnivanje biznisa u Srbiji ima svoje izazove, ali i olakšavajuće faktore. Sa jasno definisanim koracima, podrškom institucija kao što su Agencija za privredne registre (APR) i Zavod za intelektualnu svojinu, kao i mogućnošću online registracije, proces može biti prilično pristupačan i efikasan.

Zakonske obaveze, poput registracije, poreskih prijava i knjigovodstvenih zahteva, zahtevaju pažljivo planiranje i upravljanje. Međutim, dostupnost elektronskih usluga i digitalnih resursa značajno olakšava ovaj proces. Specifičnosti za strane osnivače takođe su dobro adresirane, omogućavajući osnivanje firme i bez fizičkog prisustva u zemlji.

Ključno je, međutim, razumeti da uspeh biznisa ne zavisi samo od procesa registracije, već i od kvaliteta poslovne ideje, tržišnih uslova, strateškog planiranja i upravljanja. U tom smislu, Srbija pruža zanimljive mogućnosti zahvaljujući svojoj strateškoj poziciji, kvalifikovanoj radnoj snazi i podsticajnim merama za razvoj biznisa, posebno u oblasti IT sektora i kreativnih industrija.

Ako razmišljate o pokretanju biznisa u Srbiji, važno je da budete upoznati sa svim koracima i zahtevima, ali i da budete spremni na kontinuirano učenje i prilagođavanje. Uspostavljanje biznisa je putovanje koje donosi izazove, ali i velike mogućnosti za rast i razvoj.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.