🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Kako da ostvarite pravo na naknadu za pomoć i negu drugog lica
Mitar Radeka
Mitar Radeka
6/2/2024
-
5
minuta

Kako da ostvarite pravo na naknadu za pomoć i negu drugog lica

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/tudja-nega-i-pomoc
Sadržaj:

U Srbiji, potreba za tuđom negom i pomoć neprestano raste, s obzirom da oko 80.000 građana trenutno prima ovu vrstu podrške. Uprkos tome što svake godine oko 50.000 osoba podnese zahtev za ovu pomoć, polovina tih zahteva se odbije. Bitno je razumeti da pravo na ovu pomoć ne zavisi od visine drugih primanja ili specifične dijagnoze, već od opšteg zdravstvenog stanja i sposobnosti pojedinca da samostalno obavlja osnovne životne aktivnosti​​​​.

U ovom artiklu, fokusiraćemo se na proces ostvarivanja prava na tuđu negu i pomoć, ko ima pravo na ovu vrstu podrške, kao i na to koji su kriterijumi za odobravanje.

Šta je tuđa nega i pomoć?

Izrazi "tuđa nega" i "nega drugog lica" odnose se na pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica, što je zvaničan termin korišćen u Zakonu o socijalnoj zaštiti Srbije.

Tuđa nega i pomoć je pravo u Srbiji koje se odnosi na podršku osobama koje su postale nepokretne ili su zbog težine i prirode trajnih bolesti nesposobne za samostalno obavljanje osnovnih životnih funkcija. To uključuje nesposobnost za samostalno kretanje, hranjenje, oblačenje, održavanje lične higijene ili situacije kada je osoba slepa. 

Na primer, osobe sa teškim fizičkim oštećenjima, neurološkim poremećajima poput napredne multiple skleroze, kognitivnim smetnjama kao što su demencija i Alzheimerova bolest, ili hroničnim bolestima koje značajno ograničavaju fizičke sposobnosti, mogu imati pravo na ovu vrstu pomoći. Proces ostvarivanja prava podrazumeva podnošenje zahteva i medicinske dokumentacije nadležnom fondu, nakon čega sledi procena zdravstvenog stanja​​​​.

Koliko iznosi naknada za tuđu negu i pomoć?

Naknada za tuđu negu i pomoć u Srbiji se određuje isključivo na osnovu potreba korisnika, bez obzira na visinu njegove penzije ili primanja članova domaćinstva. Visina ove naknade varira u zavisnosti od toga preko koje institucije se pravo ostvaruje:

  • Kada se pravo ostvaruje preko centra za socijalni rad, osnovna tuđa nega i pomoć iznosi 14.405,00 dinara.
  • Preko PIO fonda, osnovna tuđa nega i pomoć iznosi 24.447,00 dinara za period od oktobra 2023. do aprila 2024. godine​​.
  • Ukupan iznos, koji može uključivati i tuđu negu i pomoć i razliku do uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, ne može da bude iznad 35.254 dinara​​.

Važno je naglasiti da se ova naknada usklađuje na isti način kao i penzije, što znači da može doći do promena u iznosu naknade u zavisnosti od usklađivanja.

Ako se pitate zašto bi iko ostvarivao ovo pravo preko centra za socijalni rad iako je naknada veća za one koji ovo pravo ostvaruju preko PIO fonda odgovor se nalazi u statusu osiguranika i da nije svako u sitaciji da naknadu dobija preko PIO fonda.

Osobe koje su osiguranici ili korisnici penzije, tj. imaju staž osiguranja u Republici Srbiji, pravo na tuđu negu i pomoć najčešće ostvaruju preko PIO fonda. Ovo uključuje penzionere i osobe koje su zaposlene ili su bile zaposlene i uplaćivale doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

S druge strane, osobe koje nisu osiguranici, tj. nemaju uplaćen staž osiguranja ili nisu korisnici penzija, mogu ostvariti pravo na tuđu negu i pomoć preko centra za socijalni rad. Ovo se obično odnosi na osobe koje nisu radno sposobne i nisu bile u mogućnosti da uplaćuju doprinose za socijalno osiguranje, kao što su osobe sa dugotrajnim invaliditetom ili oni koji iz drugih razloga nisu bili zaposleni.

Procedura za ostvarivanje prava na tuđu negu i pomoć

Proces ostvarivanja prava na tuđu negu i pomoć često počinje prepoznavanjem potrebe za ovom vrstom podrške, bilo od strane samih osoba koje se nalaze u situaciji da ne mogu samostalno da obavljaju osnovne životne aktivnosti ili na sugestiju lekara i drugih zdravstvenih radnika koji su upoznati sa njihovim zdravstvenim stanjem. Evo detaljnijeg pregleda kako proces obično teče:

  1. Prepoznavanje potrebe: Proces može započeti kada pojedinac, član porodice ili lekar prepozna da osoba zbog svojeg zdravstvenog stanja ima potrebu za stalnom negom i pomoći druge osobe. Ovo može biti posledica hroničnih bolesti, invaliditeta, ozbiljnih povreda ili drugih zdravstvenih problema koji onemogućavaju osobu da samostalno funkcioniše.
  2. Konsultacija sa lekarom: Prvi korak obično uključuje konsultaciju sa lekarom koji može proceniti zdravstveno stanje osobe i potrebu za tuđom negom i pomoć. Lekar će na osnovu medicinske procene i dijagnostike moći da izda medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje potrebu za dodatnom negom.
  3. Prikupljanje medicinske dokumentacije: Da biste podneli zahtev za tuđu negu i pomoć, potrebno je prikupiti relevantnu medicinsku dokumentaciju koja uključuje lekarske izveštaje, dijagnoze, rezultate medicinskih testova i bilo koje druge informacije koje potvrđuju potrebu za tuđom negom. Ovo može uključivati dokumentaciju od odabranog lekara, specijalista, bolnica ili drugih medicinskih ustanova gde je osoba lečena ili procenjivana.
  4. Podnošenje zahteva: Nakon što se prikupi sva potrebna dokumentacija, sledeći korak je podnošenje formalnog zahteva nadležnoj instituciji, što može biti filijala Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) ili centar za socijalni rad, zavisno od statusa osiguranja pojedinca. Uz zahtev se podnosi i prikupljena medicinska dokumentacija.
  5. Proces evaluacije: Nakon podnošenja zahteva, nadležna institucija će sprovesti proces evaluacije da bi utvrdila da li osoba ispunjava uslove za pravo na tuđu negu i pomoć. Ovo može uključivati dodatne medicinske preglede ili veštačenja od strane medicinskih komisija.
  6. Odluka i isplata: Ako se zahtev odobri, korisnik će biti obavešten o odluci i uslovima pod kojima se pravo ostvaruje. Isplata naknade će se vršiti u skladu sa procedurama nadležne institucije, najčešće mesečno, direktno na tekući račun korisnika ili na druge načine predviđene procedurom.
  7. Praćenje i reevaluacija: U nekim slučajevima, može biti potrebno periodično ponovno evaluiranje zdravstvenog stanja korisnika kako bi se utvrdilo da li i dalje postoji potreba za tuđom negom i pomoć.

Zašto oko polovine zahteva bude odbijeno?

Više od polovine zahteva za tuđu negu i pomoć u Srbiji biva odbijeno zbog strogo definisanih kriterijuma koji se moraju ispuniti kako bi se pravo na ovu vrstu pomoći odobrilo. Najbitniji faktor za odobravanje zahteva je opšte zdravstveno stanje osobe i njena funkcionalnost, a ne visina primanja ili određena dijagnoza. Osobe koje smatraju da imaju pravo na ovu pomoć često misle da je mala penzija dovoljan razlog za odobravanje, što nije slučaj​​​​.

Zahtevi se najčešće odbijaju za osobe čija zdravstvena stanja ne iziskuju stvarnu potrebu za tuđom negom i pomoć, prema zakonskim definicijama. Zakon nalaže da pravo na tuđu negu i pomoć imaju osobe koje su slepe, dementne, ne mogu samostalno da se obuku, hrane, vode računa o ličnoj higijeni ili se kreću unutar svog stana bez pomoći i nege drugog lica​​.

Proces podnošenja zahteva uključuje popunjavanje odgovarajućeg obrasca i predaju medicinske dokumentacije nadležnoj filijali Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), gde se potom vrši medicinsko veštačenje na osnovu kojeg se donosi odluka. Korisnici koji nisu zadovoljni odlukom mogu podneti žalbu drugostepenom organu veštačenja ili ponovo podneti zahtev ukoliko dođe do promene zdravstvenog stanja​​.

U nekim slučajevima, naknada se može odobriti trajno, dok se kod drugih, gde postoji mogućnost poboljšanja zdravstvenog stanja posle lečenja i rehabilitacije, nakon godinu dana ponovo procenjuje potreba za pomoć i negu drugog lica​​.

Mitar je diplomirani socijalni radnik sa Fakulteta političkih nauka koji je sa godinama dobio duboko razumevanje socijalnih pitanja s posebnim fokusom na porodično pravo. Pored toga je stekao bogato iskustvo i detaljna saznanja iz sudske prakse u oblasti porodičnog prava.