🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Šta je reklamacija i kako da je podnesete
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
19/3/2024
-
6
minuta

Šta je reklamacija i kako da je podnesete

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/sve-o-reklamaciji
Sadržaj:

U pravnom sistemu Srbije, termin "reklamacija" odnosi se na pravo potrošača da izrazi nezadovoljstvo ili da podnese prigovor u vezi sa kvalitetom, količinom, uslugom ili nekim drugim aspektom kupljene robe ili pružene usluge. Reklamacija je regulisana Zakonom o zaštiti potrošača.

Prema ovom zakonu, potrošač ima pravo da podnese reklamaciju prodavcu u slučaju da roba ili usluga ne odgovara ugovorenim uslovima. Potrošač ima pravo na:

 • Popravku ili zamenu: Ako je proizvod neispravan ili ne odgovara ugovorenim karakteristikama, potrošač može zahtevati da se proizvod popravi ili zameni za ispravan, bez dodatnih troškova.
 • Povraćaj novca: U slučaju da popravka ili zamena nisu mogući, ili ako ne bi bili obavljeni u razumnom roku, potrošač ima pravo da zahteva povraćaj novca.
 • Sniženje cene: Potrošač takođe može zahtevati odgovarajuće sniženje cene umesto popravke, zamene ili povraćaja novca, ako su ti zahtevi neopravdani ili nemogući.

Reklamacija se obično podnosi u pisanom obliku, mada neki prodavci mogu prihvatiti i usmene reklamacije. Važno je da potrošači čuvaju dokaze o kupovini (račun, garantni list) kao i svu prepisku vezanu za reklamaciju. 

Prodavac ima zakonski rok u kojem je dužan da odgovori na reklamaciju i reši problem, a ako to ne učini, potrošač može dalje da traži svoja prava preko nadležnih inspekcijskih organa ili sudova.

Proces podnošenja reklamacije

Prvo je potrebno jasno identifikovati problem sa kupljenim proizvodom ili pruženom uslugom. To može biti neispravnost, nedostatak nekih obećanih karakteristika, nezadovoljstvo uslugom ili vama nejasna povećanja računa.

Nakon što ustanovite u čemu je problem sledi sakupljanje svih relevantnih dokaza koji podržavaju vašu reklamaciju. To mogu biti računi, garantni listovi, ugovori, fotografije proizvoda, prepiska sa prodavcem ili pružaocem usluge, i slično.

Pre nego što se upustitite u process podnošenja reklamacije bitno je I da se upoznate sa rokovima za podnošenje reklamacije. Zakon o zaštiti potrošača u Srbiji obično propisuje određene rokove unutar kojih se reklamacija može podneti (npr., za tehničku robu to često može biti 2 godine od kupovine).

Kada se uverite da je vaša reklamacija ispunjava osnovne ulsove, vreme je da napišite reklamaciju u kojoj ćete jasno i precizno navesti:

 • Vaše lične podatke (ime, prezime, adresa, kontakt telefon)
 • Podatke o kupljenom proizvodu ili usluzi (vrsta, marka, model, datum kupovine, mesto kupovine)
 • Detaljan opis problema i razloga za reklamaciju
 • Šta očekujete kao rešenje (popravka, zamena, povraćaj novca, itd.)
 • Priložite kopije svih relevantnih dokaza

Uobičajnu formu reklamacije možete pogledati i preuzeti ovde.

Ovu reklamaciju prvo predajete prodavcu ili pružaocu usluge. Ovo se može uraditi lično, poštom ili elektronskim putem, u zavisnosti od preporuka ili zahteva prodavca. Uvek zatražite potvrdu o prijemu reklamacije.

Nakon što predate reklamaciju prodavac ili pružalac usluga ima zakonski rok u kojem mora da odgovori na reklamaciju (obično 8 dana za davanje odgovora da li priznaje reklamaciju i do 15 dana za rešenje problema, ali ovo može varirati).

Obratite pažnju da tokom ovog procesa održavate profesionalanu komunikaciju. Tako osiguravate da reklamacija bude rešena direktno sa pružaocem usluge ili proizvoda bez dalje potrebe za tužbom.

Šta ako niste zadovoljni odgovorom na reklamaciju?

Ukoliko niste zadovoljni odgovorom ili načinom na koji je vaša reklamacija rešena, možete se obratiti nadležnim inspekcijskim organima, a nakon toga i podneti tužbu sudu.

Takođe, ako pružalac usluge ne odgovori na reklamaciju u zakonom propisanom roku, postoje određeni koraci koje potrošač može preduzeti kako bi zaštitio svoja prava:

 • Prvi korak može biti ponovno kontaktiranje pružaoca usluge pismenim putem, sa podsećanjem da niste dobili odgovor na svoju reklamaciju. Ovde je važno jasno navesti datum originalne reklamacije i zatražiti hitan odgovor.
 • Ako i dalje ne dobijete odgovor ili rešenje, možete se obratiti nadležnim inspekcijskim organima. U Srbiji, to može biti Tržišna inspekcija ili drugi organi nadležni za nadzor nad pružanjem određenih usluga. Inspekcija će razmotriti vaš slučaj i može preduzeti odgovarajuće korake, uključujući izricanje kazni pružaocu usluga.
 • Razmislite o kontaktiranju organizacije za zaštitu prava potrošača. Ova organizacija može pružiti savet, pomoć u pregovorima sa pružaocem usluga ili čak pravnu pomoć u rešavanju sporova.
 • Kao krajnje sredstvo, možete razmotriti pokretanje pravnog postupka protiv pružaoca usluga. Pre nego što se odlučite na ovaj korak, preporučuje se pravna konsultacija kako biste ocenili svoje šanse za uspeh i informisali se o potencijalnim troškovima postupka.
 • U nekim slučajevima, javno obraćanje putem medija ili društvenih mreža može izvršiti pritisak na pružaoca usluga da reši problem. Ovaj korak treba koristiti oprezno i etički, uzimajući u obzir sve potencijalne posledice.

Jako je bitno da svaki korak u ovom procesu bude dokumentovan, kako bi se osigurali dokazi u slučaju potrebe za daljom pravnom procedurom. Savetuje se strpljenje i upornost, ali i očuvanje profesionalnog tona u komunikaciji sa prodavcem ili pružaocem usluga.

Da li je moguća reklamacija na račune komunalnih usluga?

Reklamacija računa za komunalne usluge (kao što su vodosnabdevanje, struja, odvoz smeća, grejanje, i sl.) je takođe moguća i podnosi se relevantnom komunalnom preduzeću ili pružaocu usluge u situacijama kada korisnik smatra da postoji greška na izdatom računu ili neslaganje u vezi sa obračunatom uslugom. Proces reklamacije obuhvata sledeće korake:

Pre podnošenja reklamacije, preporučljivo je detaljno proveriti račun za komunalne usluge, uključujući sve stavke, kako bi se utvrdilo postoji li očigledna greška u obračunu.

Korisnik bi trebalo da prikupi sve relevantne dokaze koji mogu podržati reklamaciju, kao što su prethodni računi, dokazi o plaćenim računima, fotografije stanja mernih uređaja (kao što su vodomeri, strujomeri), itd.

Reklamacija je u ovom slučaju najbolje podneti pisanim putem, direktno komunalnom preduzeću ili pružaocu usluge. Važno je da se u reklamaciji jasno navedu razlozi za neslaganje sa računom i da se prilože svi relevantni dokazi.

Zaštita potrošača u praksi

Zakon o zaštiti potrošača u Srbiji ima za cilj da uskladi domaće standarde sa onima koji važe u Evropskoj uniji. Ipak, iako su mnoge regulative usklađene sa evropskim, postoje izazovi u njihovoj primeni. 

Naime, stručnjaci navode da iako formalno preuzimamo deo međunarodne evropske regulative, često se ne stvaraju mehanizmi za njihovu primenu ili su postojeći mehanizmi takvi da je teško ostvariti prava potrošača predviđena zakonom​​.

U praksi, sudski odnosno potrošački sporovi se skoro ne vode, uglavnom zbog dugotrajnosti i neizvesnosti rešavanja. Osim toga, iako je novim Zakonom o zaštiti potrošača predviđen mehanizam vansudskog rešavanja sporova, kao i kazne za one koji odbiju učešće u medijaciji, postoji opažanje da se neke od novih odredaba, poput registra "Ne zovi", još uvek ne primenjuju efikasno ili su mehanizmi za njihovo delovanje nedovoljno razrađeni​​.

Pored toga, postoji izvestan stepen institucionalne nespremnosti u Srbiji kada je reč o zaštiti potrošača. Sektor za zaštitu potrošača postoji unutar Ministarstva trgovine, ali se smatra da Ministarstvo još uvek nije u potpunosti prepoznalo značaj potrošača za trgovinu i tržište. 

Takođe, nedostaje efikasna međuresorna saradnja koja je ključna za obuhvatnu zaštitu potrošača, budući da se ona tiče različitih oblasti poput bezbednosti hrane, zaštite životne sredine, komunalnih usluga i slično​​.

Dakle, iako zakonodavni okvir postoji i pruža osnovu za efikasnu zaštitu potrošača, ključni izazovi leže u efikasnoj implementaciji i primeni zakona, kao i u poboljšanju institucionalnih kapaciteta i saradnje između različitih aktera u sistemu zaštite potrošača.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.