Pravni Saveti i Informacije
Ugovor o radu i pravna regulativa za rad od kuće
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
22/2/2024
-
8
minuta

Ugovor o radu i pravna regulativa za rad od kuće

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/rad-od-kuce-regulativa
Sadržaj:

Ako razmišljate o prelasku na rad od kuće ili ste već u takvoj situaciji, važno je razumeti kako se to razlikuje od tradicionalnog rada u kancelariji, posebno kada je reč o ugovoru o radu.

Prvo i osnovno, rad od kuće zahteva prilagodljivost. Ne radite više unutar četiri zida vašeg radnog prostora, već u sopstvenom domu. Ova promena donosi potrebu za novim tipom ugovora o radu ili barem za aneksom vašeg trenutnog ugovora. Zašto je to važno? Pa, zato što rad od kuće nije samo "još jedna stavka" u ugovoru o radu. To je potpuno drugačiji način rada koji zahteva posebno definisanje mnogih aspekata vašeg radnog odnosa.

Šta mora da se definišu u vašem ugovoru ili aneksu za rad od kuće

Ugovor o radu je dokument koji reguliše najbitnije aspekte radnog odnosa, uključujući prava i obaveze obe strane, uslove rada, plate, dužinu radnog vremena, odmore, uslove prestanka radnog odnosa i procedure za rešavanje sporova na poslu.

Kao i standardan ugovor o radu, ugovor o radu od kuće mora da pokrije najbitnije stavke iz prirode radnog odnosa:

 • Opis poslova: Šta tačno očekujete da radite od kuće? Ovo treba detaljno pojasniti kako bi se izbegle bilo kakve nejasnoće.
 • Radno vreme i dostupnost: Da li radite standardno radno vreme ili postoji fleksibilnost? Kako i kada vas poslodavac može kontaktirati?
 • Oprema i sredstva za rad: Ko obezbeđuje računar, telefon, internet konekciju? Da li poslodavac pokriva ove troškove?
 • Bezbednost i zdravlje na radu: Kako se ovi standardi primenjuju kada vaš dom postaje vaše radno mesto?

Zakonski okvir za rad od kuće

Zakonski okvir za rad od kuće u Srbiji uspostavljen je kroz Zakon o radu, koji detaljno reguliše ovu oblast, posebno u članu 42. Ovaj deo zakona definiše osnovne uslove pod kojima se rad od kuće može da se organizuje i sprovede, naglašavajući važnost jasne saglasnosti između zaposlenog i poslodavca.

Ključni elementi koji se moraju uzeti u obzir prilikom sklapanja ugovora o radu za rad od kuće uključuju:

Saglasnost ugovornih strana: Zakon jasno zahteva da oba učesnika, zaposleni i poslodavac, moraju dati izričitu saglasnost za rad od kuće. Ovo znači da rad od kuće ne može biti jednostrano nametnut od strane poslodavca bez pristanka zaposlenog.

Dodatni obavezni elementi u ugovoru: Pored standardnih elemenata ugovora o radu, kao što su opis posla, radno vreme i zarada, ugovor o radu od kuće mora sadržati i posebne odredbe koje se odnose na ovaj način rada. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na, odredbe o radnom prostoru, trajanju radnog vremena, sredstvima za rad koja obezbeđuje poslodavac, načinu nadzora rada i kvalitetu obavljanja poslova.

Sredstva za rad: Poslodavac je dužan da obezbedi i održava sve neophodne alate i opremu potrebnu za obavljanje posla od kuće. Ovo može uključivati, na primer, računar, odgovarajuću softversku podršku i pouzdanu internet konekciju.

Bezbednost i zdravlje na radu: Iako zaposleni radi od kuće, poslodavac ostaje odgovoran za obezbeđivanje uslova koji ne ugrožavaju zdravlje i bezbednost zaposlenog. Ovo može zahtevati posebne smernice ili obuku o ergonomiji radnog prostora, kao i merama zaštite pri radu sa elektronskim uređajima.

Praćenje i evaluacija rada: Ugovor treba da definiše kako i kada će se rad zaposlenog pratiti i evaluirati. Ovo uključuje definisanje očekivanja u pogledu dostignuća i rezultata, kao i metodologiju praćenja napretka i komunikacije između zaposlenog i poslodavca.

Važno je napomenuti da iako zakon omogućava fleksibilnost u organizovanju rada od kuće, on takođe postavlja jasne okvire kako bi se osiguralo da prava i obaveze obe strane budu zaštićene. Sklapanje detaljno definisanog ugovora o radu od kuće je bitno za usklađivanje sa zakonskim zahtevima i za stvaranje jasnog i transparentnog radnog odnosa koji podstiče produktivnost i zadovoljstvo na radu.

Bezbednost i zdravlje na radu od kuće

Bezbednost i zdravlje na radu od kuće postaju sve bitniji aspekti kako se ovaj način rada širi. Vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće, koji je izdala Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavlja ključni resurs koji nudi praktične smernice za poslodavce i zaposlene kako bi se obezbedilo sigurno radno okruženje kod kuće​​:

 • Procena rizika: Poslodavci bi trebalo da analiziraju da li je rad od kuće moguć za vrstu posla koji se obavlja i da li zaposleni imaju neophodne uslove za kvalitetan i bezbedan rad​​.
 • Ergonomska postavka radnog mesta: Preporučuje se da zaposleni imaju posebnu radnu sobu ili prostor koji ispunjava sve ergonomske i higijenske standarde, sa adekvatno postavljenom opremom za rad kako bi se smanjio rizik od povreda​​.
 • Briga o mentalnom zdravlju: Važno je održavati redovnu komunikaciju sa kolegama i nadređenima, organizovati online sastanke i pauze, i naći način za usklađivanje porodičnog i poslovnog života kako bi se smanjio osećaj izolacije​​.
 • Vežbe istezanja i pravilno disanje: Preporučuje se da zaposleni redovno praktikuju vežbe istezanja i pravilno disanje kako bi se smanjio fizički stres i umor​​.
 • Kratki, ali česti odmori: Zaposlenima se savetuje da prave kratke pauze tokom radnog dana kako bi se fizički odmorili i odvojili od radnog prostora, što doprinosi opštem blagostanju​​.
 • Komunikacija sa zaposlenima: Poslodavci bi trebalo da redovno komuniciraju sa zaposlenima o njihovom zdravstvenom i mentalnom stanju, pružajući podršku onima koji se teže prilagođavaju radu od kuće ili se suočavaju sa anksioznošću zbog trenutne situacije​​.
 • Dopuna akta o proceni rizika: U slučajevima redovnog rada od kuće, potrebno je izmeniti i dopuniti akt o proceni rizika kako bi se uključili aspekti rada od kuće​​.

Uprkos tome što Vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće nudi detaljne preporuke, važno je naglasiti da Inspekcija rada može samo preporučiti njegovu primenu poslodavcima, ali im ne može naložiti, jer vodič nije pravno obavezujući dokument​​.

Povreda na radu od kuće

Povrede na radu dok radite od kuće u Srbiji mogu se tretirati kao povrede na radu pod određenim uslovima. Presudno je to da povreda mora biti direktno povezana sa radom ili sa sredstvima rada koja je poslodavac obezbedio. 

Međutim, ako povreda nastane zbog uslova u domu zaposlenog koji nisu direktno povezani sa prirodom posla ili sredstvima rada koje je poslodavac obezbedio, tada je teže utvrditi odgovornost poslodavca​​.

U vodiču za bezbedan i zdrav rad od kuće izdate su smernice za kreiranje bezbednog radnog okruženja i preporučuje da poslodavci svojim opštim aktom ili ugovorom o radu propišu prava i obaveze zaposlenih koji rade od kuće. Ovo uključuje i pravila o prijavi povreda na radu prilikom rada od kuće​​.

Odgovornost poslodavca za povrede na radu kod kuće može biti umanjena ukoliko zaposleni delimično doprinese nastanku štete, do se potpunosti se oslobađa odgovornosti ukoliko dokaže da je šteta nastala isključivom radnjom zaposlenog koju poslodavac nije mogao predvideti niti sprečiti​​.

Naknada zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti obezbeđuje se od strane poslodavca za prvih 30 dana, a nakon toga od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Visina naknade zarade iznosi 100% od osnova ukoliko je privremena sprečenost nastupila zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti​​.

Disciplinska odgovornost

Disciplinska odgovornost zaposlenih koji rade od kuće podleže istim pravilima kao i kod rada u prostorijama poslodavca. Zaposleni su dužni da poštuju radne obaveze i radnu disciplinu, a nepoštovanje može dovesti do različitih disciplinskih mera. 

Zakon o radu predviđa nekoliko disciplinskih mera koje poslodavac može izreći zaposlenom koji krši radnu disciplinu ili ne izvršava radne obaveze, uključujući privremeno udaljenje sa rada bez naknade zarade, novčanu kaznu i opomenu sa najavom otkaza. 

Razlozi za disciplinsku odgovornost su isti kao i razlozi za otkaz ugovora o radu, uključujući nesavesno ili nemarno izvršavanje radnih obaveza, zloupotrebu položaja, neodgovorno korišćenje sredstava rada, neopravdano odbijanje da se obavljaju poslovi i izvršavaju nalozi poslodavca, kao i dolazak na rad pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava​​​​.

Pre izricanja bilo koje disciplinske mere, poslodavac je dužan da zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu ili drugu meru i da mu ostavi rok od najmanje osam dana da se izjasni o navodima iz upozorenja. Ovo upozorenje mora sadržati osnov za otkaz, činjenice i dokaze koji ukazuju na to da su se stekli uslovi za otkaz ili izricanje druge mere​​​​.

Kako ugovor o radu od kuće doprinosi boljem random odnosu?

Ugovor o radu od kuće predstavlja značajnu promenu u radnom aranžmanu za zaposlene, donoseći i određene beneficije i obaveze. Evo šta to konkretno znači za zaposlene koji prelaze na rad od kuće:

 1. Fleksibilnost: Rad od kuće omogućava veći stepen fleksibilnosti u obavljanju poslova, što može doprineti boljem balansu između profesionalnih i privatnih obaveza​​.
 2. Pravna sigurnost: Precizno definisanje uslova rada od kuće kroz ugovor o radu ili aneks ugovoru pruža pravnu sigurnost i jasnoću u pogledu očekivanja i obaveza, kako za zaposlene tako i za poslodavce​​.
 3. Odgovornost za radnu disciplinu: Zaposleni su i kod kuće podložni radnoj disciplini i odgovorni su za izvršavanje radnih zadataka. Nepoštovanje radne discipline može dovesti do disciplinskih mera, uključujući i mogućnost otkaza​​​​.
 4. Zaštita zdravlja i bezbednosti: Zaposleni i poslodavci moraju zajednički raditi na obezbeđivanju sigurnih uslova rada kod kuće, u skladu sa smernicama Vodiča za bezbedan i zdrav rad od kuće. Zaposleni treba da prijave svaku povredu ili opasnost koja može uticati na njihovu bezbednost ili zdravlje​​.
 5. Bezbednost i zdravlje na radu: Rad od kuće ne oslobađa poslodavce odgovornosti za bezbednost i zdravlje zaposlenih. S tim u vezi, važno je da se pravilno procene rizici i uslovi rada kod kuće​​​​.
 6. Pravna zaštita: U slučaju povrede radnih prava, zaposleni imaju mogućnost da pokrenu spor pred nadležnim sudom. Važno je biti informisan o svojim pravima i načinu na koji se ona mogu zaštititi​​.

Za zaposlene, potpisivanje ugovora o radu od kuće može doneti značajne promene u svakodnevici. Osim veće fleksibilnosti i mogućnosti za bolji balans između posla i privatnog života, dolazi i sa odgovornošću da se održava profesionalnost, produktivnost i radna disciplina i izvan tradicionalnog kancelarijskog okruženja. 

Takođe, ovakav aranžman zahteva proaktivan pristup u obezbeđivanju bezbednih uslova rada i zaštite zdravlja, što može uključivati prilagođavanje domaćeg radnog prostora prema ergonomskim i bezbednosnim standardima. Zaposleni bi trebalo pažljivo da prouče uslove ugovora i da budu svesni kako prava tako i obaveza koje iz njega proizilaze, kako bi maksimalno iskoristili prednosti rada od kuće, uz minimiziranje potencijalnih rizika i nedostataka.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.