🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Nezakoniti otkaz i pravo na otpremninu
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
21/3/2024
-
6
minuta

Nezakoniti otkaz i pravo na otpremninu

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/nezakoniti-otkaz-i-otpremina
Sadržaj:

Nezakonit otkaz, u kontekstu radnog prava Srbije, odnosi se na raskid radnog odnosa od strane poslodavca koji je izvršen u suprotnosti sa važećim zakonima, pravilima i procedurama utvrđenim Zakonom o radu i drugim relevantnim propisima.

Kada je otkaz nezakonit?

Postoji nekoliko osnovnih principa i situacija koje mogu učiniti otkaz nezakonitim:

 • Otkaz bez valjanog razloga: Poslodavac mora imati opravdan razlog za otkaz koji je u skladu sa zakonom. Razlozi mogu uključivati loše izvršavanje radnih zadataka, kršenje radne discipline, potrebe poslovanja itd. Ako poslodavac ne može dokazati valjan razlog, otkaz može biti proglašen nezakonitim.
 • Nepoštovanje procedure: Zakon o radu propisuje određene procedure koje poslodavac mora slediti prilikom davanja otkaza, uključujući obaveštenje radniku, razloge za otkaz, rokove, i mogućnost žalbe. Ignorisanje ovih proceduralnih koraka može otkaz učiniti nezakonitim.
 • Diskriminacija: Otkaz koji je zasnovan na diskriminaciji po bilo kom osnovu (npr. pol, nacionalna pripadnost, vera, invaliditet, starost, seksualna orijentacija) smatra se nezakonitim. Zakon o radu i drugi relevantni zakoni štite radnike od diskriminacije na radnom mestu.
 • Osveta: Ako je otkaz rezultat odmazde poslodavca zbog toga što je radnik iskoristio svoje zakonske pravo (npr. prijavio nelegalne aktivnosti, učestvovao u sindikalnim aktivnostima, koristio odsustvo zbog porodiljskog ili roditeljskog dopusta), to se može smatrati nezakonitim otkazom.
 • Kršenje ugovora o radu: Ako otkaz predstavlja kršenje uslova ugovora o radu između radnika i poslodavca, on može biti nezakonit. To uključuje slučajeve kada poslodavac ne poštuje ugovorene uslove otkaznog roka ili drugih ugovorenih obaveza.

Koja su prava radnika?

Radnici koji smatraju da su žrtve nezakonitog otkaza imaju pravo da ospore otkaz pred nadležnim organima, uključujući radni sud. Ako se otkaz proglasi nezakonitim, radniku mogu biti dosuđene određene pravne naknade, uključujući mogućnost vraćanja na posao, obeštećenje, ili kompenzaciju za gubitak zarade. Savetovanje sa stručnjacima za radno pravo može pružiti detaljnije informacije i pomoći u navigaciji kroz proces pravne zaštite.

Kada je otkaz zakonit?

Da bi otkaz bio zakonit, poslodavac u Srbiji mora striktno slediti pravne procedure i uslove definisane Zakonom o radu i, po potrebi, drugim relevantnim propisima i internim aktima kompanije. Otkaz može biti zakonit i opravdan čak i u situacijama kada zaposleni nije učinio nikakvu grešku, kao što su slučajevi tehnološkog viška ili ekonomskih teškoća koje onemogućavaju poslodavca da nastavi sa isplatama. Evo kako to izgleda u praksi:

U slučaju tehnološkog viška:

 • Objektivni razlozi: Otkaz se može dati kada promene u poslovanju, kao što su organizacione promene, tehnološke inovacije ili smanjenje obima posla, dovedu do toga da određena radna mesta postanu nepotrebna.
 • Procedura: Poslodavac je obavezan da sprovede odgovarajuću proceduru koja uključuje obaveštavanje i konsultaciju sa zaposlenima i, gde je to primenjivo, sa sindikatima o planiranim promenama, kriterijumima za odabir radnika za otpuštanje, te razmotri mogućnosti za njihovo premeštanje ili prekvalifikaciju unutar firme.
 • Otpremnina: Radnici otpušteni kao tehnološki višak imaju pravo na otpremninu, čiji iznos zavisi od uslova navedenih u kolektivnom ugovoru ili individualnom ugovoru o radu.

U slučaju ekonomskih teškoća:

 • Ekonomski razlozi: Kada poslodavac zbog ekonomskih razloga nije u mogućnosti da održi radna mesta ili izvršava isplate zarada, može doći do zakonitog otkaza.
 • Pravilnik o radu: Poslodavac treba da ima jasno definisane kriterijume za ovakve situacije u svom pravilniku o radu, kako bi se osigurala transparentnost i pravičnost procesa.
 • Otpremnina i druge naknade: I u ovom kontekstu, radnicima može pripadati pravo na otpremninu i eventualne druge naknade, u skladu sa važećim zakonskim propisima i ugovorima.

Opšti uslovi za zakonitost otkaza:

 • Obaveštenje: Zaposleni mora biti pisano obavešten o razlozima za otkaz i rokovima u kojima može osporiti odluku.
 • Otkazni rok: Mora se poštovati otkazni rok predviđen zakonom ili ugovorom o radu.
 • Pravo na žalbu: Zaposleni ima pravo da se žali na odluku o otkazu, bilo unutar kompanijskih procedura, bilo pred nadležnim sudskim ili drugim državnim organima.

Pravo na otpremninu

Pravo radnika na otpremninu u slučaju otkaza radnog odnosa zavisi od različitih faktora, uključujući razloge za otkaz, uslove definisane u ugovoru o radu, kao i odredbe koje regulišu radne odnose u Srbiji, primarno Zakon o radu.

Prema Zakonu o radu Republike Srbije, radnik ima pravo na otpremninu u određenim situacijama, kao što su:

 • Otkaz zbog tehnološkog viška ili zbog ekonomskih, organizacionih, tehnoloških ili sličnih razloga koji nisu povezani sa radnikovim ponašanjem ili radnim učinkom. U ovim slučajevima, otpremnina se smatra kompenzacijom za gubitak posla koji nije posledica radnikovih radnih akcija ili ponašanja.
 • Odlazak u penziju, pod određenim uslovima, može takođe biti osnova za pravo na otpremninu.

Ako je otkaz "iznenadan", a pod tim se podrazumeva otkaz bez prethodnog obaveštenja ili otkazni rok koji zakon predviđa, to može biti nezakonito postupanje poslodavca, osim u slučajevima kada je otkaz dat zbog teške povrede radnih obaveza od strane radnika. U situacijama gde poslodavac neopravdano daje otkaz bez poštovanja procedura koje zakon nalaže, radnik može imati pravo ne samo na otpremninu, već i na dodatnu odštetu.

Važno je napomenuti da specifični uslovi pod kojima radnik ima pravo na otpremninu treba da budu definisani ugovorom o radu ili primenjivim kolektivnim ugovorom. Stoga, radnici bi trebalo pažljivo da pročitaju i razumeju uslove svog ugovora o radu, kao i da budu upoznati sa svojim pravima prema zakonu.

Kako se računa visina otpremine?

Iznos otpremnine u slučaju otkaza u Srbiji zavisi od više faktora, uključujući razlog za otkaz, trajanje radnog staža zaposlenog kod poslodavca, kao i odredbe koje mogu biti utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili individualnim ugovorom o radu.

Prema Zakonu o radu Republike Srbije, poslodavci su obavezni da isplate otpremninu u određenim situacijama, kao što su otkazi zbog tehnološkog viška ili ekonomskih razloga. Međutim, zakon ne precizira fiksni iznos otpremnine, već obično postavlja minimalne osnove koje se moraju poštovati, a detaljniji uslovi mogu biti definisani u kolektivnim ugovorima ili ugovorima o radu.

Opšteprisutna praksa je da se otpremnina izračunava na osnovu dužine radnog staža zaposlenog kod tog poslodavca, pri čemu se za svaku godinu staža obično određuje određeni iznos. Na primer, otpremnina može biti definisana kao ekvivalent jedne prosečne mesečne zarade zaposlenog za svaku godinu provedenu u radnom odnosu kod tog poslodavca.

Važno je napomenuti da se specifičnosti izračunavanja otpremnine, kao što su minimalni i maksimalni iznosi, uslovi isplate, i drugi relevantni faktori, mogu razlikovati u zavisnosti od pravnih i ugovornih okvira, te je uvek preporučljivo proveriti tačne informacije koje se odnose na konkretni slučaj ili industriju.

Zaštita prava radnika

Otkaz je nezakonit kada nije u skladu sa propisima i procedurama utvrđenim zakonom, kao što je Zakon o radu u Srbiji, ili kada je zasnovan na nezakonitim razlozima, poput diskriminacije ili osvete zbog sindikalnog delovanja. Nezakonit otkaz može uključivati i situacije kada poslodavac ne poštuje obavezne procedure, kao što su davanje prethodnog obaveštenja, poštovanje otkaznog roka, ili neopravdano navođenje razloga za otkaz koji ne odgovaraju stvarnom stanju.

Radnici imaju pravo na otpremninu u slučajevima otkaza koji nisu rezultat radnikovog kršenja radnih obaveza, poput tehnološkog viška ili ekonomskih teškoća koje dovedu do smanjenja broja zaposlenih. Međutim, ako je otkaz rezultat teške povrede radnih obaveza ili kršenja poslovnog kodeksa od strane radnika, poslodavac može imati osnovu da uskrati otpremninu, ukoliko je to jasno definisano ugovorom o radu ili važećim propisima.

Važno je da radnici budu svesni svojih prava i da ih aktivno brane, posebno u situacijama neopravdanog otkaza. Ako radnik smatra da je otkaz nezakonit ili da mu je uskraćena otpremnina bez opravdanog razloga, preporučuje se da potraži pravnu pomoć. Ovo može uključivati konsultaciju sa advokatom specijalizovanim za radno pravo, kontaktiranje sindikata ako je radnik član, ili podnošenje žalbe nadležnom sudu ili inspekciji rada.

Bitno je napomenuti da neki poslodavci mogu pokušati da iskoriste različite izgovore za otkaz, poput navođenja lažnih razloga ili preuveličavanja manjih grešaka, kako bi izbegli plaćanje otpremnine ili drugih zakonskih obaveza. U takvim slučajevima, dokumentacija, kao što su pisane opomene, izveštaji o radnom učinku, i korespondencija sa poslodavcem, može biti ključna u dokazivanju nezakonitosti otkaza i zaštiti prava radnika.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.