🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Kako se dokazuje nematerijalna šteta?
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
18/5/2024
-
4
minuta

Kako se dokazuje nematerijalna šteta?

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/kako-se-dokazuje-nematerijalna-steta
Sadržaj:

Nematerijalna šteta je šteta koja obuhvata pretrpljeni fizički bol, duševnu patnju, strah, narušavanje ugleda, časti ili prava ličnosti. Kao takva ona predstavlja bitnu komponentu i sudski je priznata u procesu ostvarivanja prava na naknadu štete.

Dokazivanje nematerijalne štete je zahtevno zbog subjektivne prirode bola i patnje, potrebe za medicinskom dokumentacijom, svedočenja, i stručnih procena intenziteta i trajanja emocionalne ili fizičke patnje.

U sudskoj praksi, ljudi često zahtevaju naknadu nematerijalne štete, naročito u slučajevima telesnih povreda i narušavanja ugleda. 

Uspeh ovog sudskog postupka varira u zavisnosti od kvaliteta dokaza i veštine advokata, pri čemu nije retko videti da sud i prizna i odbije ovakve zahteve, upravo zbog njihove subjektivne prirode.

Koji dokazi su potrebni u ovom procesu?

Dokazi za nematerijalnu štetu su subjektivne prirode i obuhvataju medicinske nalaze, svedočenja, i stručne procene.

U širem kontekstu, dokazi o nemateriajlnoj šteti se najčešće potkrepljuju medicinskim izveštajima, jer fizičke povrede spadaju i u materiajlnu (troškovi lečenja) i u nematerijalnu (posledice po dalji život oštećenog) kategoriju.

Zatim tu su mišljenja i veštačenja pishologa i psihijatra o duševnom stanju oštećeneog i njegovim emocionalnim patnjama. Celokupnu priču mogu upotpuniti svedečenja oštećenog i ljudi koji su imali uvida u njegovo opšte funkcionisanje i svakodnevnicu.

Kada govorimo o povredi ugleda i časti onda se interesna zona okreće ka dokumentaciji o narušavanju ugleda i posledicama toga po oštećenog.

Konkretni dokazi za ostvarivanje prava na naknadu nematerijalne štete mogu biti:

 • Izveštaji i članci: Novinski članci, online objave ili medijski izveštaji koji sadrže klevetu ili uvrede.
 • Svedočenja: Izjave svedoka koji mogu potvrditi narušenje ugleda i posledice koje je to imalo.
 • E-mailovi i poruke: Pisane komunikacije koje dokazuju štetne tvrdnje ili njihov uticaj.
 • Medicinska dokumentacija: Izveštaji psihologa ili psihijatra o emocionalnoj patnji prouzrokovanoj narušenjem ugleda.
 • Dokazi o gubitku prihoda: Dokumenti koji pokazuju finansijski gubitak ili poslovnu štetu nastalu usled narušenja ugleda.
 • Društvene mreže: Printscreen-ovi negativnih komentara ili objava na društvenim mrežama koje su doprinele narušavanju ugleda.
 • Prijave i odluke relevantnih organa: Prijave podnete regulatornim ili etičkim telima, kao i njihove odluke koje potvrđuju narušavanje ugleda.

Kada su u pitanju apstraktnije štete kao što su bol ili tuga, tužilaštvo se oslanja na sledeće dokaze:

Bol

 • Medicinski izveštaji: Detaljni izveštaji lekara o povredama, tretmanima, i prognozi.
 • Izveštaji specijalista: Dokumentacija od specijalista (ortopeda, neurologa) koja detaljno opisuje bol i fizičke posledice.
 • Svedočenja oštećenog: Izjava oštećenog o intenzitetu i trajanju bola.
 • Svedočenja svedoka: Izjave članova porodice, prijatelja ili kolega koji mogu potvrditi promene u ponašanju ili svakodnevnom funkcionisanju oštećenog.
 • Fotografije i video zapisi: Vizuelni dokazi povreda ili tretmana.
 • Lekarski tretmani i terapije: Dokazi o fizioterapijama, lekovima protiv bolova, i drugim medicinskim intervencijama.

Tuga

 • Psihološki izveštaji: Procene i izveštaji psihologa ili psihijatra o emocionalnom stanju oštećenog.
 • Terapijska dokumentacija: Dokazi o posećenim terapijama, savetovanjima i njihovim rezultatima.
 • Svedočenja oštećenog: Lične izjave o uticaju tuge na svakodnevni život i emocionalno stanje.
 • Svedočenja bliskih osoba: Izjave članova porodice i prijatelja o promenama u ponašanju i emocionalnom stanju oštećenog.
 • Dnevnici ili pisma: Lične beleške ili pisma koja izražavaju emocionalno stanje i patnju.
 • Dokazi o promenama u životu: Dokazi o promenama u profesionalnom životu, socijalnim odnosima ili hobijima usled tuge.

Kako se podnosi zahtev za naknadu nematerijalne štete?

Pokretanje zahteva za naknadu nematerijalne štete zahteva pažljivu pripremu i pridržavanje zakonskih procedura. Prvo, potrebno je prikupiti sve relevantne dokaze koji potkrepljuju vašu tvrdnju o pretrpljenoj nematerijalnoj šteti.

Nakon prikupljanja dokaza, potrebno je napisati tužbu. U tužbi detaljno opišite događaje koji su doveli do nematerijalne štete, prirodu i intenzitet štete koju ste pretrpeli, i jasno navedite iznos naknade koji tražite. Takođe, u tužbi treba da se pozovete na relevantne zakonske odredbe koje se tiču naknade štete iz Zakona o obligacionim odnosima.

Nakon prikupljanja dokaza, potrebno je napisati tužbu. U tužbi detaljno opišite događaje koji su doveli do nematerijalne štete, prirodu i intenzitet štete koju ste pretrpeli, i jasno navedite iznos naknade koji tražite. Takođe, u tužbi treba da se pozovete na relevantne zakonske odredbe, poput onih iz Zakona o obligacionim odnosima.

Tužbu podnosite nadležnom sudu prema mestu prebivališta tuženog ili mestu gde je šteta nastala. Pri podnošenju tužbe, neophodno je uplatiti sudsku taksu u skladu sa Zakonom o sudskim taksama. Nakon podnošenja tužbe, sud će zakazati ročište na kojem će se razmatrati vaši dokazi i saslušati svedoci. 

Važno je da prisustvujete svim ročištima i prezentujete sve prikupljene dokaze. U ovom procesu može biti korisno angažovati advokata specijalizovanog za naknadu štete koji će vas zastupati i savetovati.

Nakon što sud razmotri sve dokaze i svedočenja, donosi presudu. Ako sud presudi u vašu korist, odrediće iznos naknade nematerijalne štete koji vam pripada. Ako tuženi ne plati dosuđeni iznos dobrovoljno, možete pokrenuti izvršni postupak za naplatu.

Pre pokretanja sudskog postupka, razmislite o pokušaju rešavanja spora mirnim putem kroz pregovore ili medijaciju. Ovo može biti brži i manje stresan način da dobijete naknadu za pretrpljenu štetu.

U slučaju da niste sigurni kako da postupite, koliko je snažan vaš slučaj, i da li da se opredelite za tužbu ili medijaciju, uvek možete da potražite savet putem našeg online pravnog servisa.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.