Pravni Saveti i Informacije
Roditeljsko pravo i vrste starateljstva nad detetom
Mitar Radeka
Mitar Radeka
28/6/2023
-
4
minuta

Roditeljsko pravo i vrste starateljstva nad detetom

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/starateljstvo-nad-detetom
Sadržaj:

Roditeljsko pravo je tema od velike važnosti u porodičnom pravu. Pitanje ko će dobiti starateljstvo nad detetom nakon razvoda može biti veoma emotivno i sporno pitanje. U ovom tekstu ćemo istražiti različite faktore koji se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja starateljstva, različite vrste aranžmana za starateljstvo nad detetom, kao i prava i odgovornosti oba roditelja. Istraživanjem ovih važnih pitanja, nadamo se da ćemo pružiti uvid i jasnoću u kompleksan svet roditeljskog prava.

Roditeljsko pravo predstavlja posebnu ulogu roditelja da kroz prava i obaveze koje su propisane porodičnim zakonom zaštite ličnost i interese deteta. To podrazumeva pravo i odgovornost koju roditelji imaju prema vaspitanju, zaštiti, razvoju i dobrobiti deteta.

U praksi to znači da roditelj ima pravo i obavezu da učestvuje u donošenju odluka o važnim aspektima detetovog života, kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita, versko vaspitanje, aktivnosti, izbor prebivališta i druga relevantna pitanja. Takođe, roditelji imaju i odgovornost da obezbede osnovne potrebe deteta kao što su hrana, smeštaj, sigurnost i emocionalna podrška.

Roditeljsko pravo i starateljstvo nad detetom

Iako gubitak starateljstva nad detetom može biti veoma bolan i težak trenutak za roditelja, važno je znati da roditelj i dalje zadržava roditeljska prava. Roditeljska uloga oba roditelja ne prestaje sa razvodom roditelja iako starateljstvo nad detetom može biti dodeljeno samo jednom od njih.

[fs-toc-h2]Oduzimanje roditeljskog prava

Oduzimanje roditeljskog prava moguće je jedino u situacijama kada  roditelj ne brine o detetu i njegovim potrebama, zanemaruje ga ili zlostavlja na bilo koji način i ne donosi odluke koje su u najboljem interesu za dete.

 U ovom slučaju zakon prepoznaje dve opcije:

 1. Potpuno lišenje roditeljskog prava- Predstavlja najtežu meru odnosno porodičnopravnu sankciju čiji je cilj zaštita ličnosti, prava i interesa maloletnog deteta.
 2. Delimično lišenje roditeljskog prava-Roditelj koji nesavesno vrši prava i dužnosti iz sadržine roditeljskog prava može biti delimično lišen roditeljskog prava.

Zajedničko vršenje roditeljskog prava

Roditeljsko pravo se vrši zajednički ukoliko roditelji zaključe sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava uz uslov da Sud proceni da je takav sporazum moguć. Taj model pretpostavlja da je zajedničko vršenje roditeljskog prava želja oba roditelja i da među njima postoji zdrav odnos i komunikacija, te da će moći sa uspehom da se sporazumevaju oko svih pitanja koja se tiču njihovog deteta.

Takođe, bitan element ovog sporazuma koji je određen zakonom je i taj da dete mora da ima  određenu adresu prebivališta, tj. da se zna sa kojim roditeljem dete živi. Ovakav model roditeljskog prava je ujedno i najbolji za dete čiji rast i razvoj neminovno zavisi od dobrih odnosa njegovih roditelja.

Samostalno vršenje roditeljskog prava

Ako roditelji ne mogu postići sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava, ili ako takav sporazum ide protiv interesa deteta, Sud će, uz mišljenje centra za socijalni rad, doneti odluku o tome kojem roditelju će poveriti dete na samostalno vršenje roditeljskog prava.

Sud je dužan da zatraži mišljenje centra za socijalni rad koji će dati stručno mišljenje o ličnostima roditelja i njihovoj sposobnosti da samostalno brinu o detetu. Centar za socijalni rad takođe može da sasluša dete pre iznošenja svog mišljenja.

Prema zakonu o porodici, dete koje je navršilo 15 godina može slobodno i neposredno izraziti svoje mišljenje u sudskom postupku koji se odnosi na njegova prava.U ovakvim situacijama, organ starateljstva mora voditi računa o zrelosti deteta i osigurati da razgovor ne ugrozi njegovu psihičku dobrobit i razvoj.

Često se događa da roditelji izraze želju da se jedno dete poveri jednom roditelju, a drugo drugom. Međutim, Sud i centar za socijalni rad retko donose takve odluke jer se smatra da nisu u najboljem interesu deteta, budući da bi u takvom slučaju dete bilo odvojeno od brata ili sestre, što bi predstavljalo dodatan stres za dete u već stresnoj situaciji razvoda.

Najčešća pitanja roditelja koji nisu dobili starateljstvo nad detetom

Da li ste manje roditelj ako je dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava drugom roditelju?

 • Iako starateljstvo nad detetom može biti povereno drugom roditelju, vi i dalje imate prava i obaveze prema detetu. Važno je da održavate lične odnose sa svojim detetom i budete prisutni u njegovom životu.

Koliko možete učestvovati u životu deteta i donošenju važnih odluka?

 • Iako Vam nije dodeljeno starateljstvo nad detetom, imate pravo da zajednički i sporazumno sa drugim roditeljem odlučujete o svim bitnim pitanjima koja se tiču života deteta. To obuhvata odluke o obrazovanju deteta, većim medicinskim intervencijama, promeni prebivališta deteta i raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Koja je Vaša osnovna obaveza prema detetu?

 • Vaša osnovna obaveza kao roditelja, kome nije dato starateljstvo nad detetom, jeste da doprinosite izdržavanju deteta. To podrazumeva finansijski doprinos i obezbeđivanje potreba deteta putem alimentacije.

Kako sud odlučuje na koji način će se vršiti starateljstvo?

Starateljstvo nad detetom je najosetljivije pitanje prilikom razvoda braka. Opšti stav je da Sud nema adekvatna znanja da donese odluku u ovakvim situacijama. Iz tog razloga na Sudu se najviše uzima u obzira procena centra za socijalni rad, a faktori koji se uzimaju na razmatranje su:

 • Uzrast i pol deteta
 • Osećanja i mišljenje deteta (presudan faktor kada je dete starije od 15 godina)
 • Dosadašnja briga roditelja o detetu
 • Komunikacija među roditeljima
 • Sposobnosti roditelja da prepoznaju i zadovolje uzrasno-razvojne potrebe deteta
 • Način života roditelja
 • Finansijska situacija roditelja
 • Psiho-fizičko zdravlje i stabilnost roditelja.

U zavisnosti od okolnosti može biti uspostavljeno zajedničko i samostalno vršenje roditeljskog prava.

Mitar je diplomirani socijalni radnik sa Fakulteta političkih nauka koji je sa godinama dobio duboko razumevanje socijalnih pitanja s posebnim fokusom na porodično pravo. Pored toga je stekao bogato iskustvo i detaljna saznanja iz sudske prakse u oblasti porodičnog prava.