🟢 Online platforma za pruzanje pravnih usluga je počela sa radom. Napravite nalog i počnite sa rešavanjem vaših pravnih problema već danas. 🟢
Pravni Saveti i Informacije
Advokatska tarifa za 2024. godinu
Mateja Radosavljevic
Mateja Radosavljevic
27/9/2023
-
7
minuta

Advokatska tarifa za 2024. godinu

Podeli sa prijateljima!
https://www.advokatinadlanu.rs/pravni-saveti-i-informacije/advokatska-tarifa
Sadržaj:

Advokatska kancelarija primenjuje advokatsku tarifu za naplatu svojih usluga u skladu sa vrednošću izvršenih pravnih radnji. Kompletna advokatska tarifa koja još uvek važi za 2024. godinu objavljena je 3. juna 2023. godine, a njen tabelarni prikaz možete pronaći na ovom sajtu.

Advokatska tarifa pruža fleksibilnost advokatu i klijentu da dogovore različite načine plaćanja advokatske nagrade:

 1. Rad na Procenat: Advokatska nagrada može biti ugovorena kao određeni procenat (najviše 30%) vrednosti predmeta spora. Ova nagrada se plaća samo u slučaju uspeha, zajedno sa troškovima zastupanja. Ovaj model često varira između 10% i 15%, zavisno od vrednosti i prirode spora. Važno je napomenuti da svaki dogovor koji zahteva više od 30% vrednosti predmeta spora nije u skladu sa advokatskom tarifom i može rezultirati disciplinskom prijavom advokata.
 2. Paušalna Nagrada: Za kontinuirano pružanje pravne pomoći, advokatska tarifa omogućava dogovaranje paušalnog iznosa nagrade. Ovaj iznos se plaća u unapred dogovorenim vremenskim intervalima, obično na mesečnom nivou. Ovaj model često se koristi u odnosu na pravna lica.
 3. Tarifna Nagrada: Advokatska nagrada može biti određena u skladu sa tarifama koje su propisane za određene pravne radnje. Advokat i klijent mogu ugovoriti nagradu koja je niža od tarifno propisane, ali ne manja od 50%, ili veća od tarifno propisane, ali ne više od pet puta.
 4. Nagrada po Satnici: Prema advokatskoj tarifi, advokatska nagrada može biti ugovorena na osnovu radnih sati na predmetu. Za ovu vrstu ugovora, početni sat rada na predmetu ne može biti manji od 6.750,00 dinara.

Što se tiče troškova advokata, advokatska tarifa obuhvata naknadu za stvarne troškove koji su nastali tokom obavljanja pravnih poslova. Troškovi se mogu odnositi na sledeće:

 • Prevoz: Naknada za troškove prevoza izvan advokatske kancelarije može se odrediti u skladu sa cenom prevoza izabranim prevoznim sredstvom (međumesni i mesni saobraćaj), ili kao naknada za taksiranje u mesnom saobraćaju. Ako advokat koristi sopstveno vozilo, naknada se može odrediti kao 30% cene najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru, uključujući troškove putarina.
 • Smeštaj: Ukoliko advokat mora da boravi van svog mesta rada, naknada za smeštaj može se odrediti prema cenama hotela, osim hotela sa pet ili više zvezdica.
 • Odsustvovanje iz Kancelarije: Naknada za odsustvovanje iz kancelarije može biti obračunata u odnosu na broj sati provedenih van kancelarije, obično počevši od 50 poena za svaki započeti sat, sa maksimalno deset sati dnevno.
 • Dnevnice: Advokatu pripadaju dnevnice za obavljanje pravnih poslova izvan kancelarije, a visina dnevnica može biti slična onoj koju primaju zaposleni u državnim organima i izabrani ili postavljeni funkcioneri.

Ovaj sistem tarifa i nagrada obezbeđuje transparentnost i fleksibilnost u naplati advokatskih usluga, pružajući priliku advokatima i klijentima da se dogovore o načinima plaćanja koji najbolje odgovaraju njihovim potrebama i specifičnostima pravne situacije.

Nova advokatska tarifa za krivični postupak

U krivičnom postupku, način obračuna advokatske nagrade zavisi od prirode uloge koju advokat ima u procesu i od visine kazne koja je predviđena za krivično delo koje se razmatra. Evo jasnijeg objašnjenja:

 1. Zastupanje Okrivljenog: Ako advokat zastupa okrivljenog, nagrada će se obračunavati prema visini zaprećene kazne za krivično delo koje je okrivljeni navodno počinio. To znači da će teža krivična dela, za koja su predviđene veće kazne, obično rezultirati većom advokatskom nagradom. Ovo je uobičajeni način obračuna kada advokat brani osobu optuženu za krivično delo.
 2. Zastupanje Oštećenog ili Privatnog Tužioca: Kada advokat zastupa oštećenog (žrtvu) krivičnog dela ili privatnog tužioca, visina nagrade može zavisiti od njihove uloge u postupku. Na primer, ako advokat zastupa oštećenog kao svedoka ili žrtvu, nagrada može biti drugačije obračunata nego kada zastupa oštećenog kao tužioca koji pokreće krivični postupak protiv okrivljenog.
VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO
do 3 god
3 do 5 god
5 do 10 god
10 do 15 god
preko 15 godina
od 30 do 40 godina i doživotni zatvor
Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca (sa započetim satom)
31.500,00
38.250,00
49.500,00
72.000,00
94.500,00
117.000,00
Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru (sa započetim satom)
18.000,00
21.375,00
27.000,00
38.250,00
49.500,00
60.750,00
Žalba okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca
54.000,00
67.500,00
90.000,00
135.000,00
180.000,00
225.000,00
Inicijalni akti: privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, prigovor i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, žalba protiv rešenja: o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora, sprovođenju istrage, odgovor na žalbu, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje krivičnog postupka
27.000,00
33.750,00
45.000,00
45.000,00
67.500,00
90.000,00
Ostali podnesci
13.500,00
16.875,00
22.500,00
33.750,00
45.000,00
56.250,00
Žalba okrivljenog, privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca
Inicijalni akti: privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, prigovor i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, žalba protiv rešenja: o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora, sprovođenju istrage, odgovor na žalbu, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje krivičnog postupka

Advokatska tarifa za procenjive predmete

U postupcima koji se mogu proceniti u smislu novčane vrednosti predmeta spora, advokatska nagrada se utvrđuje na osnovu te procenjene vrednosti. To znači da visina honorara advokata zavisi od toga koliko se novca ili vrednosti predmeta spora procenjuje u tom konkretnom slučaju. Ovaj pristup se primenjuje u situacijama kada se tačno može odrediti koliko je novca ili vrednosti uključeno u spor.

VREDNOST SPORA
PODNESAK
ROČIŠTE
NEODRŽANO 1/2 Pod+4.500.00
ŽALBA
do 45.000,00
9.000,00
13.500,00
9.000,00
18.000,00
od 45.000,00 do 765.000,00
13.500,00
18.000,00
11.250,00
27.000,00
od 765.000,01 do 1.507.500,00
16.875,00
21.375,00
12.937,50
33.750,00
od 1.507.500,01 do 3.015.000,00
24.750,00
29.250,00
16.875,00
49.500,00
6.030.000,01 - 12.015.000,00
45.000,00
49.500,00
27.000,00
90.000,00
12.015.000,01 - 24.030.000,00
56.250,00
60.750,00
32.625,00
112.500,00
24.030.000,01 - 30.015.000,00
67.500,00
72.000,00
38.250,00
135.000,00
30.015.000,01 - 121.500.000,00 na započetih 450.000,00 dinara nagrada od 67.500,00 dinara se uvećava za po 45,00 dinara
67.500,00 + po 45,00 din
67.500,00 + po 45,00 + 4.500,00
1/2 podneska + 4.500,00
podnesak + 100%
121.500.000,01 - 301.500.000,00 na započetih 1.350.000,00 nagrada od 76.680,00 se uvećava za po 45,00 din
76.680,00 + po 45,00 din
76.680,00 + po 45,00 + 4.500,00
1/2 podneska + 4.500,00
podnesak + 100%
preko 301.500.000,01 na započetih 6.750.000,00 din nagrada od 82.710,00 din se uvećava za po 45,00 din, najviše za 45.000,00
82.710,00 + po 45,00 a max do 127.710,00
82.710,00 + po 45,00 a max do 132.300,00+ 4.500,00
1/2 podneska + 4.500,00
podnesak + 100%

Advokatska tarifa za neprocenjive predmete

U postupcima koji se ne mogu novčano proceniti, visina advokatske nagrade se određuje na osnovu vrste samog postupka u kojem advokat pruža svoje usluge. Ovi postupci se nazivaju "neprocenjivim" jer se njihova vrednost ne može izraziti u konkretnom novčanom iznosu ili se ne mogu direktno povezati s određenom novčanom vrednošću.

VRSTA SPORA
PODNESAK
ROČIŠTE
NEODRŽANO
ŽALBA
Smetanje poseda, razvod, vršenje roditeljskog prava, neprocenjivi radni sporovi, Sporovi pred sudom časti, ostali prekršaji, prekršaji pred prekršajnim sudom po zahtevima za sudsko odlučivanje, zaštita uzbunjivača, diskriminacija i zaštita od zlostavljanja na radu, uređenje ličnih stanja, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi
24.750,00
29.250,00
16.875,00
49.500,00
Predmeti, upravni postupak (ZoPiI i Porodični i ostali) upravni spor (PZ i ostali), upis u APR, upravni postupak - ostali, pred privrednim društvom
Prekršaji pred policijom, nasilje u porodici
27.000,00
31.500,00
18.000,00
54.000,00
Utvrđivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom (javni prihodi, javno informisanje, carinski, devizni...), stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak (pred inspekcijama) i spor (pred inspekcijama i ZoPiI), domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), neprocenjivi pred PS
38.250,00
42.750,00
23.625,00
76.500,00
Ostali postupci pred državnim organom
29.250,00
33.750,00
19.125,00
58.500,00
Zakonsko izdržavanje
13.500,00
18.000,00
11.250,00
27.000,00
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), neprocenjivi sporovi VS
45.000,00
49.500,00
27.000,00
90.000,00
Ostali sporovi pred Upravnim sudom
54.000,00
58.500,00
31.500,00
108.000,00
Autorski sporovi, žig, model (neprocenjivi), donošenje urbanističkih planova, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi)
67.500,00
72.000,00
38.250,00
135.000,00

Zašto neki advokati koštaju više?

Advokati imaju mogućnost da odrede cenu svojih usluga unutar okvira propisanih advokatskom tarifom. Ovo znači da, iako tarifa postavlja cene za različite usluge advokata, advokati mogu sami odabrati cenu koja može biti veća ili niža od propisane cene, ali unutar određenih granica.

Zašto su neki advokati skuplji od propisane cene:

 1. Ekspertiza i iskustvo: Advokati sa višim nivoom ekspertize i iskustva u određenim pravnim oblastima često naplaćuju više zbog svojih specijalizovanih znanja i veština.
 2. Uspešnost u postupcima: Advokati sa uspešnim track recordom u rešavanju sličnih slučajeva mogu tražiti više jer klijenti smatraju da će im njihovo iskustvo doneti bolje rezultate.
 3. Zaposleni u renomiranim kancelarijama: Advokati koji rade u poznatim i renomiranim advokatskim kancelarijama često imaju veću cenu usluga jer klijenti smatraju da je reputacija kancelarije garancija kvaliteta.
neki advokati koštaju više jer su bolji

Međutim bitno je imati na umu da kada advokat naplaćuje više od tarife za svoje usluge sud neće priznati te dodatne troškove preko propisane tarife. Evo kako to funkcioniše:

 • Tarifna cena: Prema advokatskoj tarifi, određene usluge advokata imaju propisane cene. Na primer, ako tarifa propisuje da cena za određenu uslugu iznosi 24.750,00 dinara, to je maksimalna cena koja bi se trebala primenjivati prema tarifi.
 • Dogovor o većoj ceni: Ako se klijent i advokat dogovore da će cena za tu uslugu biti veća, na primer, 30.000,00 dinara, to je njihov privatni dogovor i advokat može naplatiti tu cenu.
 • Priznavanje troškova: Međutim, kada slučaj dođe pred sud, sud može priznati troškove advokata samo do maksimalne tarifne cene, u ovom slučaju, 24.750,00 dinara. To znači da druga strana neće biti obavezna da plati više od te tarifne cene, bez obzira na dogovor između klijenta i advokata

Cene konsultacije sa advokatom

Cena konsultacije sa advokatom može se razlikovati u skladu sa važećom advokatskom tarifom. Prema tarifi advokata:

 1. Usmena konsultacija koja podrazumeva usmeni pravni savet ili mišljenje o određenom pravnom pitanju može koštati najmanje 4.500,00 dinara, a ako advokat primeni popust od 50% zbog materijalnog stanja stranke, cena može biti najmanje 2.250,00 dinara.
 2. Pisana konsultacija koja podrazumeva pisani pravni savet ili mišljenje o određenom pravnom pitanju košta isto koliko i podnesak koji se koristi za pokretanje odgovarajućeg pravnog postupka. To znači da je cena pisane konsultacije obično duplo veća od cene usmene konsultacije.

Mateja je diplomirao na Filozofskom fakultetu sa specijalizacijom iz filozofije prava. To mu je pomoglo da postane iskusni novinar sa produbljenim razumevanjem pravnih tema koje povezuje sa pravnim principima i sa aktuelnim pitanjima dana.